نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی – دبیر آموزش و پرورش خلخال

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعة آمادگی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه های تحقیق 125 نفر از کارمندان (45 زن و 80 مرد) شاغل در ادارات کل تربیت بدنی این سه استان بودند که به پرسشنامة تحقیق پاسخ دادند. از پرسشنامة مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (1994) که شامل ده مؤلفة مدیریت کیفیت جامع و هر مؤلفه شامل چهار سؤال بود، استفاده شد. ضریب پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 برآورد شد. از روش های آمار توصیفی، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکسویه و آزمون کروسکال والیس در سطح معناداری 05/0 P? برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب با میانگین 42/128 از حداکثر امتیاز 160، برای پذیرش TQM در ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب از آمادگی خوبی برخوردار بود. نتایج دیگر نشان داد که بین کارمندان با سوابق خدمتی مختلف در پذیرش TQM تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 P?). نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که در آمادگی برای پذیرش مؤلفه های مختلف TQM فقط در مؤلفة بهبود مستمر تفاوت معناداری بین کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Employees’ Readiness for Accepting TQM in Physical Education Offices of Ardabil and East and West Azerbaijan Provinces

نویسندگان [English]

  • mehr ali hematinegad 1
  • mehrzad hamidi 2
  • mehdi madani 3
  • akbar mirzaee kalar 4

چکیده [English]

The aim of this study was to survey employees’ readiness working in physical education offices in west and East Azerbaijan and Ardebil provinces for accepting total quality management (TQM). The study was a descriptive survey and the sample consisted of 125 employees (45 females and 80 males) working in physical education offices of the three mentioned provinces. Spinwall (1994) questionnaire including ten variables of TQM (each variable consisted of four questions) was used to collect data. The reliability of the questionnaire was determined as 0.84 using alpha Cronbach method. Descriptive statistics, t test, one-way ANOVA and Kruskal – Wallis test (P?0.05) were used to analyze data. Results showed that the employees from three selected provinces had a high level of readiness to accept TQM (mean: 128.42). There was a significant difference in TQM acceptance among employees with different job careers (P?0.05). Also, there was only a significant difference in continuous improvement variable among the employees of three provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee
  • Quality
  • Readiness for Accepting
  • Total quality management