ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم

3 استادیار پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب بود. به این منظور از پرسشنامة استاندارد دی ژی (2005) استفاده شد. پایایی پرسشنامه پس از مطالعة مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0 =?) به دست آمد. جامعة آماری مورد نظر تحقیق تمامی کارکنان
فدراسیون های شنا، بکستبال، هندبال، جودو، دو و میدانی و ژیمناستیک بودند و نمونه برابر با جامعة آماری است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (جداول توزیع فراوانی و نمودار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین فرهنگ یادگیری سازمانی (01/. P<، 688/0=r) ، انگیزة یادگیری (01/0P<، 53/0=r) با کیفیت خدمات داخلی کارکنان فدراسیون های منتخب ارتباط مثبت و معناداری (05/0 P<) وجود دارد. شایان ذکر است که به کارگیری متغیرهای مورد بررسی در تحقیق به منظر بهبود کیفیت خدمات داخلی کارکنان، جز از طریق توجه و ارائة برنامه های راهبردی از سوی رهبران و مدیرن منابع انسانی سازمان ها میسر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها