نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم

3 استادیار پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب بود. به این منظور از پرسشنامة استاندارد دی ژی (2005) استفاده شد. پایایی پرسشنامه پس از مطالعة مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0 =?) به دست آمد. جامعة آماری مورد نظر تحقیق تمامی کارکنان
فدراسیون های شنا، بکستبال، هندبال، جودو، دو و میدانی و ژیمناستیک بودند و نمونه برابر با جامعة آماری است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (جداول توزیع فراوانی و نمودار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین فرهنگ یادگیری سازمانی (01/. P<، 688/0=r) ، انگیزة یادگیری (01/0P<، 53/0=r) با کیفیت خدمات داخلی کارکنان فدراسیون های منتخب ارتباط مثبت و معناداری (05/0 P<) وجود دارد. شایان ذکر است که به کارگیری متغیرهای مورد بررسی در تحقیق به منظر بهبود کیفیت خدمات داخلی کارکنان، جز از طریق توجه و ارائة برنامه های راهبردی از سوی رهبران و مدیرن منابع انسانی سازمان ها میسر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Learning Culture, Motivation to Learn and Internal Service Quality in Selected Federations

نویسندگان [English]

  • amir ghanbarpoor nosrati 1
  • vahid saatchiyan 2
  • hossein poorsoltani zarandi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between organizational learning culture, motivation to learn and internal service quality in selected federations. For this purpose, Di Xie (2005) questionnaire was used. After a pilot study, the reliability of the questionnaire was determined using Cronbach’s alpha test (?=0.95). Statistical population consisted of all staff of swimming, basketball, handball, judo, track and field and gymnastics federations and the sample equalled the population. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis (frequency distribution tables and graphs, Pearson correlation coefficient and multivariate regression). Findings showed a positive and significant relationship between organizational learning culture (P<0.01, r=0.688), motivation to learn (P<0.01, r=0.530) and internal service quality (P<0.05). It is suggested that human resource managers and leaders of organizations apply strategies to implement these variables and to improve the internal service quality of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Federation.
  • Internal service quality
  • Motivation to Learn
  • organizational learning