نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی- اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی – اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

مربیان تأثیر زیادی روی تیم هایشان دارند و رفتارها و سبک های رهبری آنها عملکرد ورزشکاران را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه است. 75 دانش آموز مقطع متوسطه (100=N) دو ابزار این پژوهش را کامل کردند : مقیاس رهبری برای ورزش (LSS، چلادورای و صالح 1980) و پرسشنامة محیط گروهی (GEQ، کارون و براولی 1985). LSS شامل 40 آیتم است که 5 بُعد از سبک های رهبری – تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراسی، رفتار آمرانه، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت را می سنجد. GEQ با 18 آیتم دو بُعد انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی را ارزیابی می کند. ثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای LSS، 82/0 = r و GEQ 81/0= r به دست آمد. اطلاعات با استفاده آزمون های کالموگروف - اسمیرنوف یک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، ANOVA اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 P< تحلیل شد. نتایج نشان داد که مربیان تیم های دانش آموزی بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک دموکراتیک استفاده می کردند. نتایج نشان داد سبک های رهبری حمایت اجتماعی (37/0 = r ، 49/0=r)، تمرین و آموزش (38/0 = r ، 56/0=r)، و بازخورد مثبت (33/0 = r ، 34/0=r) ارتباط مثبت و معناداری با انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی، و سبک آمرانه (18/0- = r ، 17/0- =r) ارتباط منفی و معناداری با انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی دارد. نتایج این پژوهش و پژوهش های قبلی نشان می دهد که سبک های رهبری مربیان تأثیر زیادی روی انسجام تیمی دارد و یک مربی می تواند نقش بارزی در توسعة انسجام تیمش بازی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Coaches’ Leadership Styles and Group Cohesion in Selected Student Teams in Urmia City

نویسندگان [English]

  • mohsen vahdani 1
  • mehrdad moharramzadeh 2
  • mahmood aghaei 3
  • eskandar hoseinpoor 4

چکیده [English]

Coaches have great influence on their teams, and their leadership styles and behaviors have a great effect on the performance of their athletes. The aim of this study was to investigate the relationship between coaches’ leadership styles and group cohesion in selected student teams in Urmia city. The sample of the study consisted of 75 high school students who completed two questionnaires of this study: leadership scale for sport (LSS Chelladuria & Saleh, 1980) and group environment questionnaire (GEQ, Carron, Widmeyer & Brawley, 1985). LSS contains 40 items that measure five dimensions of leadership styles (training and instruction, democratic behavior, autocratic behavior, social support and positive feedback. The GEQ with 18 items assessed two dimensions of task cohesion and social cohesion. Cronbach’s alpha coefficient was utilized to examine the internal reliability of LSS (r= 0.82) and GEQ (r=0.81). Data were analyzed with one-sample Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient, ANOVA with repeated measures and Bonfferoni post hoc test at P<0.05. The results showed that coaches used training and instruction leadership style more and democratic style less than other styles. There was a positive significant relationship between social support (r=0.49; r=0.37), training and instruction (r=0.56, r=0.38) and positive feedback (r=0.34; r=0.33) with task and social cohesion and a negative significant relationship between autocratic style (r= -0.17, r= -0.18) with task and social cohesion. The results of this study and previous studies showed that coaches’ leadership styles and behaviors had a great effect on team cohesion and coaches play an important role in developing team cohesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group cohesion
  • leadership style
  • Student Teams.