نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی بود که با روش تحقیق توصیفی – زمینه‌یابی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعة تحقیق، کلیة کارکنان ادارات تربیت بدنی استان کرمانشاه به تعداد 149 نفر بودند. نمونة تحقیق برابر با جامعه در نظر گرفته شد (149 = n). به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک‌شده (POSQ)، پرسشنامة تعهد سازمانی (OCQ) و پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی (OCBQ) استفاده شد. از مدل‌یابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم‌افزار 18/ AMOS برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک‌شده با ضریب مسیر (45/0 = PC) بر تعهد سازمانی و با ضریب مسیر (64/0 = PC) بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می‌گذارد. همچنین تعهد سازمانی با ضریب مسیر (26/0 =PC) بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار است. به‌صورت کلی حمایت سازمانی ادراک‌شده نقش مهمی در تعیین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Employees of Physical Education Departments

نویسنده [English]

  • rasool noroozi seyed hosseini

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of perceived organizational support on organizational commitment and organizational citizenship behavior in employees of physical education departments. The study was carried out by a descriptive field method. The statistical population consisted of all employees of Kermanshah physical education departments (n=149). Sample equaled the statistical population. In order to collect data, perceived organizational support questionnaire (POSQ), organizational commitment questionnaire (OCQ) and organizational citizenship behavior questionnaire (OCBQ) were used. Structural equation modeling (SEM) through software of AMOS/18 was used to analyze data. The results showed that perceived organizational support had an effect on organizational commitment (pc=0.45) and also on organizational citizenship behavior (pc=0.64). Also, organizational commitment had an effect on organizational citizenship behavior (pc=0.26). Generally, perceived organizational support plays an important role in determining organizational commitment and organizational citizenship behavior in employees of physical education departments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective commitment
  • altruism
  • Citizenship behavior
  • Organizational Support
  • Physical Education Departments.