اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی بود که با روش تحقیق توصیفی – زمینه‌یابی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعة تحقیق، کلیة کارکنان ادارات تربیت بدنی استان کرمانشاه به تعداد 149 نفر بودند. نمونة تحقیق برابر با جامعه در نظر گرفته شد (149 = n). به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک‌شده (POSQ)، پرسشنامة تعهد سازمانی (OCQ) و پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی (OCBQ) استفاده شد. از مدل‌یابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم‌افزار 18/ AMOS برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک‌شده با ضریب مسیر (45/0 = PC) بر تعهد سازمانی و با ضریب مسیر (64/0 = PC) بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می‌گذارد. همچنین تعهد سازمانی با ضریب مسیر (26/0 =PC) بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار است. به‌صورت کلی حمایت سازمانی ادراک‌شده نقش مهمی در تعیین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دارد.

کلیدواژه‌ها