نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شمال

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی محسوب می‌شود و به‌دلیل ماهیت موضوع، اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. اطلاعات مورد نیاز شامل تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال 1364 تا 1386، از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم، آزمون‌ها براساس آمارهای موجود انجام گرفت که برای بررسی تأثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامة Eviews استفاده شد. برای بررسی اثر بلندمدت آن از مدل هم‌انباشتگی و اثر کوتاه‌مدت آن از مدل خودرگرسیون‌برداری استفاده شد. نتایج نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه‌مدت بر تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارد اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Sport Expenditures on Gross Domestic Product in Iran

نویسندگان [English]

  • motahare zamani 1
  • emad hosseini 2
  • hadi rajaee 3

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of sport expenditures on gross domestic product in Iran. This research was a descriptive survey and due to the nature of the subject, library method was used to collect data. Required data including GDP and its components, the government sport expenditures and household sport expenditures from 1364 to 1386 were collected from Statistical Center of Iran and Management and Planning Organization. Eviews software was used to analyze the effect of sport expenditures on GDP. To analyze its long-term effect, co-integration test and to analyze its short-term effect, vector autoregressive model was used. The findings showed that government’s sport expenditures had an effect on GDP for a short period of time but household sport expenditures had no effect on GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Impact
  • Government Sport Expenditures
  • Gross Domestic Product.
  • Household Sport Expenditures