اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شمال

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی محسوب می‌شود و به‌دلیل ماهیت موضوع، اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. اطلاعات مورد نیاز شامل تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال 1364 تا 1386، از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم، آزمون‌ها براساس آمارهای موجود انجام گرفت که برای بررسی تأثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامة Eviews استفاده شد. برای بررسی اثر بلندمدت آن از مدل هم‌انباشتگی و اثر کوتاه‌مدت آن از مدل خودرگرسیون‌برداری استفاده شد. نتایج نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه‌مدت بر تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارد اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها