نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. 140 نفر به روش تصادفی ساده، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة اطلاعات فردی، پرسشنامة عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامة دلبستگی شغلی کاتونگو (1983) استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (05/0P<). نتایج آزمون t استیودنت و تحلیل واریانس یکطرفه، نشان داد که در ادراک عدالت سازمانی باتوجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، سابقة خدمت و وضعیت استخدامی) تفاوت معناداری وجود ندارد. اما در ادراک عدالت سازمانی در سطوح تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین بین میزان دلبستگی شغلی باتوجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، سابقة خدمت، وضعیت استخدامی و سطوح تحصیلی) تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P<). آنالیز رگرسیون چندمتغیره نشان داد که عدالت توزیعی واجد شرایط پیش‌بین دلبستگی شغلی است (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Justice and Job Involvement in Employees of Physical Education Organization of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • fariborz zarifi 1
  • bahram yoosefi 2
  • saeed sadeghi borojerdi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between organizational justice and job involvement in the employees of Physical Education Organization. 140 subjects were selected as the sample through the simple random method. To collective data, demographic information questionnaire, organizational justice questionnaire (Niehoff and Moorman, 1993) and job involvement questionnaire (Kanungo 1982) were used. The result of Pearson correlation coefficient showed a significant positive relationship between organizational justice and job involvement (P<0.05). The results of the t student test and one-way ANOVA showed no significant difference in perceived organizational justice in regard to demographic variables (gender, job experience, employment status). But there was a significant difference in perceived organizational justice among education levels. In addition, there was no significant difference in job involvement in regard to demographic variables (gender, job experience, employment status, education levels) (P<0.05). Also, the multivariate regression showed that distributive justice was the predictive of job involvement (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Involvement
  • Organizational Justice
  • Physical Education Organization