نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی مدل تعهد ورزشی در دانشجویان ورزشکار انجام گرفت. 327 دانشجوی ورزشکار (206 پسر و 121 دختر) که به روش نمونه‌گیری لایه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامة مدل تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) را تکمیل کردند. نتایج تحقیق عاملی اکتشافی نشان داد که مدل یادشده دارای پنج عامل (مؤلفه) است که در مجموع 67 درصد از واریانس کل مدل را تبیین می‌کردند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از روش الگویابی معادلة ساختاری نشان داد که الگوی پنج عاملی برازندگی قابل قبولی با داده‌ها دارد. ضرایب آلفای کرونباخ به‌جز برای مؤلفه‌های مشغولیات جایگزین و فرصت‌های مشارکت در سطح قابل قبولی با داده‌ها دارد. ضرایب آلفای کرونباخ به‌جز برای مؤلفه‌های مشغولیات جایگزین و فرصت‌های مشارکت در سطح قابل قبولی (70/0 = ?) قرار داشت. ضرایب همبستگی حاصل از بازآزمایی نشان داد که این پرسشنامه (مدل) ثبات زمانی مناسبی دارد. یافته‌ها نشان داد که مدل تعهد ورزشی در نمونة دانشجویان ورزشکار از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. بنابراین، این مدل می‌تواند چارچوب نظری چندمتغیری با دسته‌بندی منجسم‌تر برای
اندازه‌گیری تداوم رفتار مشارکت در یک ورزش خاص یا به‌طور کلی فعالیت جسمانی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Sport Commitment Model among Athletic Students

نویسندگان [English]

  • mohammadali mirhosseini 1
  • farideh hadavi 2
  • amirahamad mozaffari 3

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the validity and reliability of sport commitment model (SCM) in athlete students. 327 athlete students (206 male, 121 female) who were selected by stratified random sampling method completed the sport commitment model questionnaire (Scanlan et al. 1993). Results of exploratory factor analysis indicated that the model had five factors that could explain 67% of the total variance. Results of confirmatory factor analysis using structural equation modelling showed that the five-factor model provided an adequate fit to the data. Cronbach’s alpha coefficients except for involvement alternatives and involvement opportunities were at an acceptable level (?=0.70). Test-retest coefficients also showed that this inventory had an adequate time consistency. The results showed that the SCM questionnaire had satisfactory reliability and validity in the sample of athlete students. Therefore, this model could provide a multidimensional theoretical framework to measure the continuation of participation behaviour in a specific sport or physical activity in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • reliability
  • Sport Commitment Model
  • Validity.