نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه شمال آمل

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش­بینی تعهد سازمانی براساس عوامل رضایتمندی نیروهای داوطلب در ورزش می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق کلیة نیروهای داوطلب شرکت­ کننده در دهمین المپیاد فرهنگی – ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بود. به­ دلیل پایین بودن حجم جامعة آماری، نمونه به­ صورت تمام­ شمار به­دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است (N = n). بر این اساس، 120 نفر به­ عنوان نمونة آماری ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامة اطلاعات جمعیت­ شناختی، رضایتمندی از تجارب داوطلبی (ملائی و همکاران) و تعهد سازمانی (آلن و می یر) جمع­آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ ها توسط گروهی از استادان صاحب­نظر دانشگاهی تأیید شد. در یک مطالعة راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه­ های رضایتمندی و تعهد سازمانی برابر با 92/0 محاسبه شد. داده ­های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه­ و تحلیل اطلاعات از آزمون­های فریدمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعهد سازمانی و رضایتمندی داوطلبان به ­ترتیب برابر با 64/0± 66/3 و 49/0 ± 79/3 بود. همچنین یافته­ های تحقیق نشان داد که اولویت عوامل رضایتمندی داوطلبان به­ ترتیب شامل رضایت از کسب تجربه، اجتماعی، هدفمند، تعهد، شغلی، مادی، پیشرفت و حمایتی است. براساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد چهار عامل رضایت از تعهد، حمایتی، شغلی و مادی 57 درصد واریانس تعهد سازمانی داوطلبان را تبیین می­کنند (57/0 = R2، 001/0 P= ، 164/37 = (115، 4) F). ازاین­ رو به مدیران امور داوطلبی و مسئولان برگزاری رویدادهای ورزشی پیشنهاد می­شود به تأثیرگذاری عوامل رضایتمندی داوطلبان و تعهد سازمانی آنان بر یکدیگر توجه داشته باشند و باتوجه به اولویت­های مشخص­ شده برای عوامل رضایتمندی و تعهد سازمانی، برنامه­ های مدیریت داوطلبان را به­ گونه­ ای طراحی و اجرا کنند که باعث افزایش رضایتمندی نیروهای داوطلب و بالا رفتن سطح تعهد آنان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Role of Satisfaction in Prediciting Commitment of Volunteers in Sport

نویسندگان [English]

  • Reza Andam 1
  • Amir Montazeri 2
  • Samira Feizi 3

چکیده [English]

The aim of this research was to predicit organizational commitment by satisfaction factors of volunteers in sport. The method applied in this research was descriptive – correlation. The statistical population consisted of all volunteers participating in the 10th culture-sport Iran university Olympiad for male and female university students. Due to the low statistical population, the sample equaled the population (N=n=120). The required data were collected by the demorgaphic questionnaire, volunteer satisfaction questionnaire (Mallaee et al., 2010) and organizational commitment questionnaire (Allen and Meyer, 1997). The face and content validity of the questionnaires were confirmed by an expert university panel. Cronbach's alpha coefficent was used to test the reliability of the satisfaction and organizational commitment questionnaires (α=0.92) in a pilot study. The research data were analyzed by descriptive and inferential statistics. The research hypotheses were tested by regression analysis and Friedman test. The results showed that the mean of organizational commitment and satisfaction of volunteers was 3.66+0.64 and 3.79+0.49 respectively. Also, the results showed that volunteers' satisfaction factors were prioritized as satisfaction from acquiring experience, social, purposive, commitment, career, material, enhancement and protective. Furthermore, regression analysis showed that four factors of satisfaction from commitment, protective, career and material explanined 57% of variance of organizational commitment (F(4,115)=37.164, P=0.001, R2=0.57). The managers of volunteering affairs and sport event authorities are recommended to pay attention to the effectiveness of satisfaction factors and organizational commitment and with regard to the recognized priorities of satisfaction and organizational commitment factors, to design and perform the plans of volunteer management so that volunteers' satisfaction and their organizational commitment can increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retention of Volunteer
  • Organizational Commitment
  • Satisfaction
  • Sport event
  • human resources
 
1. اندام، رضا. همتی ­نژاد، مهرعلی. حمیدی، مهرزاد. رمضانی ­نژاد، رحیم. کاظم­ نژاد، انوشیروان. (1388). "بررسی موانع داوطلبی در انجمن­های ورزشی دانشگاه­ها". نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 2، صص:
49 – 35.
2. اندام، رضا. همتی­ نژاد، مهرعلی. حمیدی، مهرزاد. رمضانی ­نژاد، رحیم. کاظم­ نژاد، انوشیروان. (1388). "بررسی انگیزه ­های داوطلبی در ورزش". فصلنامة المپیک، سال هفدهم، شمارة 3، پیاپی 47، صص :  116 – 105.
3. طالب­ پور، سیدمهدی‌. (1380). "تحلیل و تبیین نگرش­های شغلی مدیران و کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده­ های تربیت بدنی کشور و ارتباط آن با جو سازمانی". پایان­ نامة دکتری، دانشگاه تهران.صص : 180-1.
4. ملائی کوهی، مینا. (1388). "بررسی انگیزه ­ها و رضایتمندی دانشجویان داوطلب در برگزاری نهمین المپیاد ورزشی دانشگاه ­های کشور". پایان­ نامة کارشناسی­ ارشد دانشگاه گیلان.صص : 137-1.
5. Bang, H. and Ross, Stephen, D. (2007). Volunteer motivation and satisfaction”.Journal of Uenue & Event Management, Vol.1, ISSUe. 1, PP:61-77.
6. Chelladuray, P. (2006). “Human resource management in sport and recreation”. 2nd edition. Human kinetics.PP:1-341.
7. Chun, H. (2003). “A study of volunteer motivation and satisfaction in the 2002 FIFA world cup Korea Japan”. Master of sport science in sport management thesis, united state sport academy.PP:1-79.
8. Cnaan, R. A., and Goldberg – Glen, R. S. (1991). “Measuring motivation to volunteer in human services”. The Journal of applied behavrioral science, 27, PP:269-284.
9. Cuskelly, G., Hoye, R. and Auld, C. (2006). “Working with volunteer in sport: theory and practices”. Routledge, London.PP:1-180.
10. Cuskelly, G., McIntyre, N., and Boag, A. (1998). “A longitudinal study of the development of organizational commitment among volunteer sport adiministrator”. Journal of sport management, Vol. 12, No. 3, PP:181-202.
11. Cuskelly, Graham, and Boag, alistair (2001). “Organizational commitment as a predictor of committee member turnover among volunteer sportadministrators: result of a time – lagged study”. Sport management review, 4, PP:65-86.
12. Cuskelly, Graham (1995). “A longitudinal study of orgainsational commitment and turnover amongst volunteer administrators in sport”. submitted in fulfillment of the requirement of the degree of doctor of philosophy, facualty of health and behavioural sciences griffith university.PP:1-271.
13. Cuskelly, Graham (1995). “The influence of committee functioning on the organiational commitment of volunteer administrators in sport”. Journal of sport behavior, Vol. 18, Issue 4.PP:254-269.
14. Daly, J. A. (1991). “Volunteer in Australian sport: a national action plan”. Canbera, Australian sport comission.PP:1-26.
15. Daly, J. A. (1991). “Volunteer in south Australian sport: a study”. Canberra, Australian sports commission.PP:1-28.
16. Dawley, David D., Stephens, Robert, D. Stephens, David B. (2005). “Dimensionality of organization commitment in volunteer workers”. Chamber of commerce board member and role fulfillment. Journal vocational behavior, 67, PP:511-525.
17. Engelberg, T., Skinner, J. and Zakus, D. (2006). “Exploring the commitment of volunteers in little athletics”. Inaugural volunteer symposium, Melbourne.PP:57-67.
18. Farrell, J.M. Johnston, M. E., and Twynam, D. G. (1998). “Volunteer motivation, satisfaction and management at an elite sporting competition”. Journal of sport management, 12, PP:288-300.
19. Finkelstein, Marcia, A. (2008). “Predictors of volunteer time: the chaning contributions of motive fulfillment and role identity”. Social behavior and personality. 36 (10).PP: 1353-1364.
20. Galindo – Kuhn, R. Guzley, R. M. (2001). “The volunteer satisfaction index: construct, dfinition, measurement, development and validation”. Journal of social service research. 28 (1). PP:45-68.
21. Harrison Legg, David Frederick (1994). “Volunteer commitment and satisfaction in sport for disabled organizations”. A thesis submitted to the faculty of graduate studies and research through the department of kinesiology in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of human kinetics at the university of windsor, Windsor, Ontario, Canada.PP:1-169.
22. Hollway, S. (2002). “Vital volunteers”. Australian leisure management, 30, PP:58-59.
23. Hsieh, C. (2000). “The organiazational commitment of Ohio state adult”. 4-11 volunteers. Unpublished doctoral dissertation, Ohio state university, Columbus.PP:1-202.
24. Meyer, J. P., and allen, N.J. (1997). “Commitment in the workplace: theory, research, and application”. Thousand Oaks, CA: Sage.PP:1-160.
25. Nassar, N. O., Mohamed Talaat, N. (2009). “Motivations of young volunteers in special event”. Tourismos: an international multidiciplinary journal of tourism. 4(1). PP:145-152.
26. Pegg, S. (2002). “Satisfaction of volunteer involved in community events: implication for the event manager”. Business event research conference, Australian center for event management, Sydney university of technology, PP:253-274.
27. Perrino, T. (1998). “Volunteerism in community first aid squad: factors involving motivating and maintaining members”. Dissertation abstracts internationa, Vol. 60, No. 02B, P:862.
28. Reeser, J. C., Berg, R. L. Willicks, S. (2005). “Motivation and satisfaction among polyclinic volunteer at the 2002 winter olympic and paralympics games”. British journal of sports medicine, 39, PP:20-27.
29. Silverberg, K. E., Ellis, G. D., Marshall, E. K. (2001). “Measuring job satisfaction of volunteer in public parks and recreation”. Journal of parks and recreation administration, 19 (1). PP:79-92.
30. Slaughter, L. (2002). “Motivation of long term volunteers at event”. Business event research conference, Australian center for event management, university of technology Sydney,PP: 232-252.
31. Strigas, A. (2003). “Motivational factors for student volunteers and the development of an incentive typology in sport setting”. Research quarterly for exercise and sport.Vol.74, Supplement 1.PP:421-435.
32. Vander Wagen, L. (2007). “Human resource management for event”. Manging the event workforce, Book Reviews, Tourism management, 28, PP:1574-1583.