دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 5-198 
تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائة مدل مطلوب (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران)

صفحه 5-28

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا دهقانی زاده؛ حبیب هنری؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسینی


بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش

صفحه 29-45

رضا اندام؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی


برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور

صفحه 47-65

مجتبی رئیسی؛ عماد حسینی؛ مهدی طالب پور؛ وحید نظری


مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران

صفحه 67-82

رسول نظری؛ محمد احسانی؛ فرید اشرف گنجوی؛ حمید قاسمی


تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعة ورزش

صفحه 83-106

مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری؛ فاطمه دلبری راغب


مدل یابی تأثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

صفحه 107-124

محمدرضا مرادی؛ اکرم جعفری؛ علیرضا امیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


رابطة هوش هیجانی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان لرستان

صفحه 125-143

کیومرث بازوند؛ میرمحمد کاشف؛ محمدرضا اسمعیلی


برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور

صفحه 145-160

محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی صابری


ارزیابی اثربخشی دوره های داوری و مربیگری از دیدگاه دانشجویان براساس مدل کرک پاتریک

صفحه 161-178

حسین بخشنده؛ حمیدرضا احمدی؛ محسن بهنام؛ مهرزاد حمیدی


تدوین برنامة راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزة ورزش و تربیت بدنی

صفحه 179-198

امین رشید لمیر؛ امین دهقان قهفرخی؛ امیر رشیدلمیر