دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 1-270 (نشریه مدیریت ورزشی) 
1. بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز

صفحه 5-23

رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ سید امیر تقوی تکیار


3. بررسی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه ها

صفحه 35-83

رضا اندام؛ مهرعلی همتی نژاد؛ مهرزاد حمیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ انوشیروان کاظم نژاد


5. رابطة سبک های رهبری تحول آفرین _ تبادلی با عدالت سازمانی و ارائة مدل در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا مرادی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ اکرم جعفری؛ جواد مرادی چالشتری


8. مدل سازی و بررسی کارایی مدل چهار عاملی آمیختة بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور

صفحه 133-280

ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ جهانگیر یداللهی


11. تعیین رابطة بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان

صفحه 183-382

الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی


12. ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

صفحه 201-414

محمود گودرزی؛ مجتبی ابوترابی؛ مهدی دستی گردی؛ کاظم دستی گردی


13. ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی

صفحه 215-448

فرزاد غفوری؛ فریده اشرف گنجویی؛ آیت الله دهقان؛ سیده مهسا حسینی