بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف این تحقیق, بررسی انگیزه های شرکت افراد در ورزش های همگانی شهر رشت بود. در 8 ایستگاه ورزش همگانی، 3000 نفر به تمرین و ورزش می پرداختند که 700 نفر به عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق ساخته و حاوی 30 سؤال بسته بود که 5 انگیزة اصلی شرکت در ورزش همگانی و دیگر دلایل شخصی را با مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری می کرد. پس از نظر خواهی تخصصی در مورد روایی، اعتبار پرسشنامه در مطالعة راهنما و با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ تأیید شد (95/0=r). کلیة پرسشنامه ها در حضور محقق تکمیل و پس از 30 دقیقه جمع آوری شد و یافته های تحقیق با استفاده از آزمون t، ANOVA (آزمون تعقیبی LSD و آزمون همبستگی اسپیرمن) در سطح 05/0 P? تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که انگیزة کسب سلامتی و آمادگی جسمانی، لذت و نشاط از دیدگاه آزمودنی ها در اولویت اول و پس از آن نیز انگیزة بهبود روابط شغلی و زندگی، پیشگیری و درمان بیماری ها و تعامل اجتماعی قرار دارند. زنان در تمامی انگیزه ها، امتیاز بیشتری از مردان کسب کردند و افراد متأهل نیز فقط دلایل شخصی بیشتری برای شرکت در این فعالیت ها داشتند.

کلیدواژه‌ها