نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی شاخص های توانمندسازی در بین مربیان شهر ارومیه، طراحی و مورد اجرا شد. این پژوهش از نوع پیمایشی (توصفی – تحلیلی) است و اطلاعات آن به شکل میدانی جمع آوری شد. روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی و ابزار کسب اطلاعات پرسشنامة استاندارد ارزیابی شاخص های توانمندسازی (دی اسکات و تی جیف) بود که پایایی آن 2/94 درصد روایی 5/90 درصد محاسبه شد. اطلاعات با استفاده از مقایسة میانگین ها و آنالیز واریانس آنالیز شد. جمعیت مورد بررسی 155 نفر بودند که از بین 491 نفر از مربیان زن و مرد شهر ارومیه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که شاخص کل توانمندسازی در جمعیت مورد برری 6/71 درصد در سطح زیاد و خیلی زیاد است و با افزایش سابقة کار و سطح تحصیلات، شاخص های هویت بخشی و قدردانی و سلامت محیط کار کاهش معنی داری یافتند
(05/0 P<) و سطح روحیة مربیان بیشترین و رشد ارتباطات کمترین تأثیر را در شاخص کل توانمندسازی دارد
(001/0 P< 1/0 و 22/0 = ?).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Empowerment Indices and Their Relationship to Individual Factors in Coaches (Urmia, 2007)

نویسندگان [English]

  • hasan mir ameri 1
  • mehrdad moharamzade 1
  • lyda gholizad 2

1

2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the empowerment indices in sport coaches in Urmia. This research was a survey and a field study. Multistage random sampling was used. The data were gathered by a standard questionnaire of empowerment index evaluation (D. Scott & T. Jaffe): the reliability = 94.2% and validity = 90.5%. The sample included 155 male and female sport coaches who were selected from 491 coaches in Urmia. Results showed that total empowerment index was 71.6% (a high and very high level). An increase in coaching career and educational level resulted in a significant decrease in identification, appreciation and job health (P<0.05). Coaches' morale level was the most effective and communication development was the least effective factor in total empowerment index (P<0.001, ? = 0.22, 0.1).

کلیدواژه‌ها [English]

  • coaches
  • Physical Education Organization.
  • Staff's Empowerment