ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران تربیت بدنی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی بود. نمونة آماری شامل 160 مدیر و معلم تربیت بدنی و ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل پرسشنامة ارزیابی سبک رهبری و پرسشنامة خلاقیت رندسیپ (Randsepp) بود. نتایج نشان داد که میانگین نمرة سبک رهبری 9/127 (از حداکثر نمرة ممکن 200) بود. میانگین نمرة معلمان تربیت بدنی مرد از سبک رهبری حاکم بر دایرة تربیت بدنی 76/129 و در مورد معلمان زن تربیت بدنی برابر با 2/126 بود. در مورد شاخص‌های سبک رهبری، میانگین ادراک معلمان تربیت بدنی از رهبری عمل‌گرایی مدیران با حداکثر نمرة ممکن 40، 48/25 بود. میانگین این ادراک در معلمان مرد، 48/25 و در مدیران زن 3/25 بود. در شاخص رهبری تحول‌گرا که حداکثر نمرة ممکن آن 160 بود، میانگین ادراک معلمان تربیت بدنی 18/102 بود. میانگین این ادراک در معلمان مرد، 28/104 و در معلمان زن 9/100 بود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین سبک رهبری و خلاقیت 56/0 بود که در سطح 01/0=P معنی‌دار است. این نتیجه مؤید زیربنای نظری تحقیق است که سبک رهبری به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده و برانگیزنده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر خلاقیت افراد اثر دارد.

کلیدواژه‌ها