نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه تربیت بدنی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران است. جامعة آماری این تحقیق 310 نفر از مدیران استخرهای عمومی و خصوصی بودند که از میان آنها 119 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه یکی مربوط به متغیرهای عینی و دیگری مربوط به مراحل مدیریت خطر بود که روایی پرسشنامه توسط استادان مجرب و اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ 85/0 تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز به‌صورت حضوری در محل فعالیت مدیران استخرها جمع‌آوری شد. برای مقایسة مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی از آزمون t-test و برای بررسی رابطة معنی‌داری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به‌دست آمده به شرح زیر است: بین شناسایی و کنترل خطرها با نوع مدیریت استخرها (عمومی یا خصوصی) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد؛ بین ارزیابی خطرها و نوع مدیریت استخرها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج نشان داد که بین سن و مراحل مدیریت خطر رابطة معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین تجربه و عملیات مدیریت خطر رابطة معنی‌داری مشاهده نشد. براساس نتایج به‌دست آمده بین جنس (زن و مرد) و عملیات مدیریت خطر، تفاوت‌ معنی‌داری مشاهده شد. همچنین بین مراحل مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Risk Management Practices in Public and Private Swimming Pools in Tehran

نویسندگان [English]

  • hashem kouzechian 1
  • mohamad ehsani 2
  • behzad izadi 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study risk management practices in public and private swimming pools in Tehran. The statistical population of the research included 310 managers of public and private swimming pools from which 119 were selected as the statistical sample by random sampling. The research method was descriptive and survey in which two questionnaires were used (demographic data and general information questionnaire and risk management practices questionnaire). Their validities were determined by Cronbach's alpha. The data were collected by personal interviews when the managers were present in pools and they were analyzed by T-test, and Pearson correlation coefficient. The results of this study indicated no significant difference between the type of pools and risk identification and control. A significant difference existed between the type of pools and risk evaluation. No significant difference existed between the type of pools and control. A significant relationship existed between the age and risk management practices. No significant relationship existed between the experience and risk management practices. A significant difference existed between sex and risk management practices. A significant difference existed between the type of pools and risk management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control
  • Evaluation
  • Public and Private Pools.
  • Risk identification
  • risk management