بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه تربیت بدنی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران است. جامعة آماری این تحقیق 310 نفر از مدیران استخرهای عمومی و خصوصی بودند که از میان آنها 119 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه یکی مربوط به متغیرهای عینی و دیگری مربوط به مراحل مدیریت خطر بود که روایی پرسشنامه توسط استادان مجرب و اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ 85/0 تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز به‌صورت حضوری در محل فعالیت مدیران استخرها جمع‌آوری شد. برای مقایسة مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی از آزمون t-test و برای بررسی رابطة معنی‌داری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به‌دست آمده به شرح زیر است: بین شناسایی و کنترل خطرها با نوع مدیریت استخرها (عمومی یا خصوصی) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد؛ بین ارزیابی خطرها و نوع مدیریت استخرها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج نشان داد که بین سن و مراحل مدیریت خطر رابطة معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین تجربه و عملیات مدیریت خطر رابطة معنی‌داری مشاهده نشد. براساس نتایج به‌دست آمده بین جنس (زن و مرد) و عملیات مدیریت خطر، تفاوت‌ معنی‌داری مشاهده شد. همچنین بین مراحل مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها