نویسندگان

1 دانش‌آموختة واحد علوم و تحقیقات و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار دانشگاه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها برای تعیین بهره‌وری و رتبه‌بندی دانشکده و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی است به این منظور 28 دانشکده و گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. یکی از مهم‌ترین روش‌های غیرپارامتری برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده، مدل‌های تحلیل پوششی (DEA) می باشد و از مهم‌ترین مدل‌های این روش که به دنبال یافتن وزن‌های ورودی‌ها و خروجی‌ها و محاسبة میزان بهره‌وری از آن طریق هستند، مدل Bcc است که در آن بازده نسبت به مقیاس ممکن است متغیر (افزایشی، ثابت یا کاهشی) باشد. در این روش ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده به شاخص‌های ورودی با ماهیت هزینه (بودجه، هیأت علمی، کارکنان) و شاخص‌های خروجی با ماهیت تولید (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی) تقسیم می‌شود. پس از تلفیق و ارزش‌گذاری (دادن وزن مناسب) به ورودی و خروجی‌ها که با استفاده از نظر خبره صورت می‌پذیرد، داده‌ها وارد مدل ارزیابی عملکرد می‌شوند که در این زمینه نرم‌افزار EMS مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهره‌وری واحدها مشخص می‌شود. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد 11 دانشکده و گروه آموزشی با توجه به منابع ورودی، خروجی مطلوب در مجموع عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی داشته‌اند و از نظر بهره‌وری در حد مطلوبی قرار دارند. 18 دانشکده و گروه آموزشی بهره‌وری مطلوبی با توجه به مقدار ورودی خود نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application of Data Envelopment Analysis Method to Determine Productivity and to Rank Faculties and Departments of Physical Education and Sport Sciences

نویسندگان [English]

  • Abbas Khodayari 1
  • ali mohamad amirtash 2
  • amir ahmad mozafari 3

چکیده [English]

The purpose of the present research was to apply data envelopment analysis method to determine productivity and to rank faculties and departments of physical education and sport sciences. 28 physical education and sport sciences faculties and departments of Islamic Azad University were selected. One of the most important non-parametric methods to evaluate the function of decision making units is data envelopment analysis model (DEA). One of these most important models is to search for the output and input weights and to calculate the amount of productivity (BCC model). In this model, the ratio of output to the scale can be variable (ascendant, stable, descendant). First, collected data will be divided into indexes with expense nature (budget, faculties, and office staff) and output indexes production nature (education, research and service activities). Input and output were combined and evaluated (the experts attached appropriate weights to input and output) and data were processed by performance evaluation model (EMS software was used). The results showed that regarding input, eleven faculties and departments had desirable output of educational and research function and professional services. They are at a desirable productivity level as well. Eighteen faculties and departments did not have desirable productivity regarding their input.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Higher Education
  • Input
  • Output.
  • productivity