نویسندگان

1 استادیار دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 استاد گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس

5 استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، مدل سازی آمیختة چهارعاملی بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی و کمّی بود و از طریق تهیة پرسشنامة 45 سؤال پاسخ بسته که روایی محتوایی آن توسط استادان دانشگاه تأیید و ضریب پایایی آن 92/0 (01/0 P<) تعیین شده بود. این پرسشنامه در اختیار 108 مسئول بازاریابی باشگاه‌های فعال در 9 رشتة ورزشی حاضر در لیگ برتر کشور قرار گرفت و پس از ابطال 9 مورد، 98 پرسشنامه بازگشت داده شد.در این تحقیق، مدل آمیختة چهارعاملی بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور به‌دست آمد. براساس این مدل، عامل مدیریت قیمت‌گذاری، به عنوان متغیر مستقل و ابزار کنترل و سه عامل دیگر آمیخته، شامل مدیریت ترویج، به‌عنوان متغیر واسط و مدیریت مکان و مدیریت محصول تحت عنوان متغیر پاسخ مدل آشکار شدند. نتایج تحقیق نشان داد مدل چهار عاملی برازش کافی با داده‌های بازار ایران دارد. مدیریت قیمت‌گذاری، محور اصلی و تنها عامل قابل دستکاری برای مدیران عامل در این مدل است. مدیریت مکان، در بهره‌برداری از انرژی هزینه‌شده در این بازار با مدیریت محصول شریک شده و از این نظر نتایج قابل توجهی را مطرح کرده و موانعی را نیز ایجاد کرده است. همچنین براساس این مدل، مدیران از عامل مدیریت ترویج به عنوان ابزاری برای کنترل مدیریت مکان و محصول بهره می‌برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and Studying the Effectiveness of 4-Factor Marketing Mix Model in Iran Sport Service Industry

نویسندگان [English]

  • zhaleh Memari 1
  • mohamad khabiri 2
  • mehrzad hamidi 3
  • anoushiravan kazem nejad 4
  • jahangir yadolahi 5

چکیده [English]

The aim of the present study was to model and study the effectiveness of the 4-factor marketing mix model in sport service industry. For this purpose, a questionnaire consisting of 45 closed questions was used (P<0.01). 108 marketing authorities of sport clubs active in 9 sport fields of super league matches completed the questionnaire and 98 questionnaires were completed and returned. The 4- factor marketing mix model was made. Results showed that pricing management was the independent variable and promotion management, facility management and product management were the dependent variables. The 4-factor model in Iran sport service industry was sufficiently suited to Iranian sport market. Also, pricing management was the main key to be manipulated by managers. Product management and facility management were the reply variables. Facility management shared some expenditure with product management and therefore it created some noticeable results and problems. Also, managers used promotion management to control product and facility managements in this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 4-Factor Marketing Mix Model
  • modeling
  • Sport Service Industry.