نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسة عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی، پیمایشی استفاده شد. تیم های حاضر در لیگ برتر بر اساس سابقة حضور به سه طبقه تقسیم شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 490 نمونه با انتساب متناسب بین طبقات تقسیم شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة محقق ساخته با تأکید بر مدل کوریا و استیوس (2007) استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط استادان و متخصصان، و روایی محتوا از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و با (870 = ?) تأیید شد. پرسشنامه ها در چهار ورزشگاه و در چهار شهر (تهران، همدان، اصفهان و قزوین) توزیع شد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (با چرخش واریماکس) و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف ، فریدمن ، کروسکال والیس و یو مان ویتنی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که عوامل اقتصادی (قیمت بلیت ، هزینة حمل و نقل) و تسهیلات ورزشگاه از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر حضور هر سه گروه تماشاچیان بود. از میان هفت عامل به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی در میزان اهمیت دو عامل وابستگی به تیم (بازیکنان مورد علاقه، عملکرد خوب تیم مورد علاقه، ارزیابی عملکرد بازیکنان و مربیان، وفاداری بازیکنان به تیم و پیروزی طلبی) و پرخاشگری (توهین به داور، تحقیر و تضعیف تیم مقابل، دیدن خشونت های بازی) برای حضور تماشاچیان گاه گاهی، منظم و متعصب در ورزشگاه تفاوت معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Factors Affecting Casual, Regular and Enthusiastic Spectators’ Attendance at Football Pro-league matches

نویسندگان [English]

  • ahmad fallahi 1
  • hasan asadi 2
  • mohamad khabiri 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare factors affecting casual, regular and enthusiastic spectators’ attendance at football pro-league matches. Descriptive research method was applied in this study. Iran pro-league clubs were divided to three groups according to their continuous attendance at pro league matches. Sample included 490 spectators determined by Cochran formula and proportionally distributed to three groups. A researcher-made questionnaire was used according to Correia and Esteves’ (2007) model for data collection. Questionnaire reliability was confirmed by factor analysis, related masters and professionals, and validity by Cronbach alpha (? = 0.870). Questionnaires were distributed among four stadiums (Tehran, Hamadan, Isfahan and Qazvin). Data was analyzed by factors analyses , K-S, Friedman, Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests. Data analyses results showed that economic factors (ticket price, transportation expense) and stadium facilities were the most important factors that affected all three group spectators’ attendance. Team relatedness (favorite players, good team performance, evaluation of coaches and players performance, player’s loyalty to the team and taste victory) and aggreesiveness (insult referee, on pitch aggressiveness, humiliate opposite team) had significant differences in attendance of casuals, regular and enthusiatsic spectators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enthusiastic Spectotors
  • Iran Football Pro – League & Affecting Factors.
  • Spectator