بررسی رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد

چکیده

فعالیت های ورزشی یکی از جایگاه های مناسب و متنوع برای ایجاد اشتغال و تولید فرصت های جدید اقتصادی است. با شناخت زمینه های کارآفرینی در ورزش، می‌توان فرصت‌های جدیدی را به کارآفرینان و جامعه معرفی کرد تا از آن برای پیشرفت و توسعة اقتصادی و اجتماعی بهره گیرند. هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار بود. جامعة آماری این تحقیق کلیة دانشجویان دانشگاه یزد بودند (7938 دانشجو) که از این تعداد 3461 دانشجو پسر و 4477 دانشجو دختر بودند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، حجم آماری 346 نفر برای دانشجویان پسر و 354 نفر برای دانشجویان دختر برآورد شد. روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از نوع همبستگی است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین خلاقیت و کارآفرینی هم در ورزشکاران و هم در غیرورزشکاران رابطة مثبت و معنی‌داری وجود ندارد. بررسی رابطة بین دو متغیر در چهار گروه دال بر وجود رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار بود. به طوری که خلاقیت در مردان ورزشکار 65 درصد و در مردان غیرورزشکار 63 درصد کارآفرینی را تبیین می کرد.

کلیدواژه‌ها