نویسنده

استادیار دانشگاه یزد

چکیده

فعالیت های ورزشی یکی از جایگاه های مناسب و متنوع برای ایجاد اشتغال و تولید فرصت های جدید اقتصادی است. با شناخت زمینه های کارآفرینی در ورزش، می‌توان فرصت‌های جدیدی را به کارآفرینان و جامعه معرفی کرد تا از آن برای پیشرفت و توسعة اقتصادی و اجتماعی بهره گیرند. هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار بود. جامعة آماری این تحقیق کلیة دانشجویان دانشگاه یزد بودند (7938 دانشجو) که از این تعداد 3461 دانشجو پسر و 4477 دانشجو دختر بودند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، حجم آماری 346 نفر برای دانشجویان پسر و 354 نفر برای دانشجویان دختر برآورد شد. روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از نوع همبستگی است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین خلاقیت و کارآفرینی هم در ورزشکاران و هم در غیرورزشکاران رابطة مثبت و معنی‌داری وجود ندارد. بررسی رابطة بین دو متغیر در چهار گروه دال بر وجود رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار بود. به طوری که خلاقیت در مردان ورزشکار 65 درصد و در مردان غیرورزشکار 63 درصد کارآفرینی را تبیین می کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Creativity and Entrepreneurship in Athletes and Non-Athletes (Case Study: Yazd University Students)

نویسنده [English]

  • daryoush farid

چکیده [English]

Entrepreneurship and creativity are often used in the same place and statistics increasingly show that athletes have the most motivation to start a self-employment business. Global changes have created economic opportunities for athletes who are eager to own and operate businesses. Sport entrepreneurship appears to be a most rapidly growing business sector in the world and is an important factor in the national economic growth. In this study, the relationship between creativity and entrepreneurship in athletes and non-athletes was investigated. The statistical population consisted of all Yazd university students. 346 male students and 354 female students were selected as the sample by Morgan table. The results showed no significant relationship between creativity and entrepreneurship in athletes and non-athletes but there was a relationship between creativity and entrepreneurship in male athletes and male non-athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletes.
  • Creativity
  • Entrepreneurship
  • sport activities