نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهر کرد

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

5 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطة سبک های رهبری تحول آفرین _ تبادلی و عدالت سازمانی در سازمان تربیت بدنی است و اینکه به طور ویژه کدام یک از ابعاد این سبک ها ادراک عدالت از سوی کارکنان را افزایش می دهد. جامعة آماری پژوهش کلیة کارشناسان (287 نفر) ستاد مرکزی سازمان تربیت بدنی بودند که پس از توزیع پرسشنامه بین آنها، 220 پرسشنامه قابل استفاده بود که همین تعداد به عنوان نمونة پژوهش در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها، پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه های چند عاملی رهبری (باس و آلیو، 2000) و عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) استفاده شد. نتایج حاکی از متوسط بودن میزان رهبری تحول آفرین مدیران و ادراک کارشناسان از عدالت سازمانی در سازمان تربیت بدنی است. همچنین ضریب همبستگی نشان داد که سبک های رهبری تحول آفرین – تبادلی رابطة معنی داری با عدالت سازمانی دارند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که رهبری تحول آفرین پیش بینی کنندة قوی تری برای عدالت سازمانی است. در نهایت، مدل ارائه شده با استفاده از روش تحلیل مسیر نیز ابعادی از دو سبک را که بیشترین تاثیر را بر عدالت سازمانی دارند، نشان داد. با توجه به همبستگی بیشتر و اینکه رهبری تحول آفرین پیش بینی کنندة قوی تری برای عدالت سازمانی است، به مدیران سازمان تربیت بدنی توصیه می شود در ادارة امور و مدیریت منابع انسانی از این شیوة رهبری استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Transformational/Transactional Leadership and Organizational Justice and Modeling in Physical Education Organization of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Moradi 1
  • mehrzad hamidi 2
  • nasrollah sajjadi 2
  • anoushiravan kazem nejad 3
  • akram jafari 4
  • javad moradi 5

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between transformational / transactional leadership and organizational justice in Physical Education Organization of Iran and which dimensions of these leadership styles enhance employees' perception of organizational justice. The population of this study consisted of 278 employees of Physical Education Organization out of which 220 employees completed multifactor leadership questionnaire (Bass and Avolio 2000) and justice scale (Niehoff & Moorman 1993). The validity and reliability of both questionnaires were calculated. The findings indicated that the scores of transformational leadership and organizational justice were medium and there was a significant relationship between transformational / transactional leadership and organizational justice, but multiple regressions indicated that transformational leadership was a stronger predictor of organizational justice. Path analysis indicated those dimensions of the two leadership styles which bore maximum effect on organizational justice. Regarding the fact that the transformational leadership was a stronger predictor of organizational justice, it is recommended that managers use transformational leadership to manage human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education Organization.
  • Transactional Leadership
  • Transformational Leadership