دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-247 (نشریه مدیریت ورزشی) 
4. انگیزش، رضایتمندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش

صفحه 51-65

مهرداد محرم زاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمد صادق افروزه


8. تحلیل و مدل سازی ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال ایران

صفحه 119-140

خسرو نصیری؛ محمد خبیری؛ نصراله سجادی؛ انوشیروان کاظم نژاد


10. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران

صفحه 159-175

نوشین اصفهانی؛ محمود گودرزی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی؛ استیفن اسمیت


14. ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 225-235

رحیم رمضانی نژاد؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ سیدرضا حسینی نیا


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مدیریت ورزشی
زمستان 1388، صفحه 1-182
نشریه مدیریت ورزشی
پاییز 1388، صفحه 1-270
نشریه مدیریت ورزشی
تابستان 1388، صفحه 1-247