نویسنده

استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطة بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی با انگیزش شغلی کارکنان است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعة آماری تحقیق را 122 نفر از کارکنان شاغل در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی تشکیل می دادند که با برگشت پرسشنامه های تکمیلی جامعة آماری تحقیق حاضر به 98 نفر محدود شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های روا و پایای 84% = r مدیریت مشارکتی و 87% = r انگیزش شغلی استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری مجذور کای نشان داد که بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی (مشارکت در تصمیم گیری، روابط انسانی و جو سازمانی حاکم در سازمان) و انگیزش شغلی کارکنان رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between the Factors of Participative Management as an Effective Technique and Employees’ Job Motivation (Physical Education Offices, West Azerbaijan)

نویسنده [English]

  • hasan mir ameri

چکیده [English]

The purpose of this study was to find out the relationship between participative management factors and employees' job motivation. The study was based on the correlational descriptive method and was carried out as a field study. The population (N=122) included all employees in the physical education offices in West Azerbaijan. The sample consisted of 98 employees who filled out the questionnaires and sent them back to the researcher. For data collection, two valid and highly reliable (r = 0.84, participative management) and (r = 0.87, job motivation) questionnaires were applied. The findings of the chi-square analyses implied a significant relationship between participative management factors (participation in decision – making, human relations, organization climate) and job motivation (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Relation
  • Job Motivation.
  • Organizational climate
  • participation In decision-making
  • Participative management