تبیین رابطة بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوة مؤثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

نویسنده

استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطة بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی با انگیزش شغلی کارکنان است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعة آماری تحقیق را 122 نفر از کارکنان شاغل در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی تشکیل می دادند که با برگشت پرسشنامه های تکمیلی جامعة آماری تحقیق حاضر به 98 نفر محدود شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های روا و پایای 84% = r مدیریت مشارکتی و 87% = r انگیزش شغلی استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری مجذور کای نشان داد که بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی (مشارکت در تصمیم گیری، روابط انسانی و جو سازمانی حاکم در سازمان) و انگیزش شغلی کارکنان رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 P<).

کلیدواژه‌ها