نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق، شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کمیتة ملی المپیک و تنگناها و چالش های فرا روی آن بود. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه پرداخته شد و از پرسشنامه های نظرسنجی و PEST SCAN (9748/0 = ?) و تحلیل SWOT استفاده شد. در بخش نظرسنجی، 150 نفر از ذی نفعان کمیته ملی المپیک شامل 50 نفر از اعضای مجمع عمومی، 80 نفر از مدیران و کارکنان و 20 نفر از نخبگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش دلفی، برگزاری جلسات و چندین مرحلة تحلیل راهبردی، 11 قوت ، 10 ضعف، 12 فرصت و 12 تهدید تایید و بر اساس آزمون آماری فریدمن رتبه بندی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد این کمیته با تنگناها و چالش هایی در حوزه های مالی و بازاریابی، جایگاه حقوقی در ورزش کشور، تاثیر مسایل سیاسی، رقبا، فضای رسانه های ورزشی داخلی، بروز مسایل غیراخلاقی و دوپینگ در برخی میادین ورزشی کشور، فقدان نظام شایسته سالاری در تعیین مدیران ورزشی کشور، و وابستگی فدراسیون های ملی ورزشی مواجه است. تدوین برنامة راهبردی و انتخاب راهبردهای مناسب به منظور استفادة حداکثر از قوت ها و ضعف ها و بر طرف ساختن ضعف ها و کمک به کاهش آثار برخی از این تنگناها و چالش ها بر عملکرد کمیتة ملی المپیک پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran NOC Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Issues and Challenges it confronts

نویسندگان [English]

  • esfandiar khosravizadeh 1
  • M Hamidi 2
  • J Yadollahi 2
  • M Khabiri 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify Iran NOC strengths, weaknesses, opportunities, threats, issues and challenges it confronts. Document analysis, relevant literature review, surveys, PEST SCAN (? = 0.9748), SWOT analysis and meetings were used to collect the data. 150 NOC stakeholders including 50 members of general assemblies, 80 managers and staff members and 20 elites were selected and surveyed. By Delphi method, meetings and several strategic analyzing steps, 11 strengths, 10 eaknesses, 12 opportunities and 12 threats were recognized and ranked by Friedman test. In addition, results indicated that Iran NOC confronted issues and challenges in those areas such as financial and marketing, right status in Iran sport, influence of political subjects on the performance of sport organizations, support of elite athletes and coaches, talent identification and development system in sport, international competitors, national sport mass media, ethical issues and doping in some sports, and dependence of national sport federations. Developing strategic plans and appropriate strategies are recommended to maximize the use of strengths and opportunities, to resolve weaknesses and to help reduce the effects of some of these issues and challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • Iran NOC.
  • Issues
  • SWOT analysis