نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی

3 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نظرهای دانشجویان تربیت بدنی و کارفرمایان ورزشی در زمینة سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی است. این مطالعه درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا محتوای دروس نقش موثری در کارآفرینی دانش‌آموختگان دارد یا خیر؟ روش تحقیق توصیفی و از نوع میدانی است. به این منظور 260 نفر از دانشجویان و 49 نفر از کارفرمایان بخش ورزشی استان اردبیل به‌عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها به منظور پاسخ‌دهی به پرسش‌های اصلی تحقیق از پرسشنامة محقق ساخته که شامل 44 سؤال بسته‌پاسخ در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت برای دانشجویان و پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات مشابه با سؤالات دانشجویان و دو سؤال پاسخ‌باز برای کارفرمایان است، استفاده شد. اعتبار پرسشنامه‌ها توسط متخصصان تربیت بدنی تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 73 درصد ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد بین نظر دو گروه از کارفرمایان (مربیان و مدیران ستادی) درخصوص تناسب سرفصل دروس تربیت بدنی با نیازهای شغلی (56/0 = P و 92/2 = T) و راهکارهای آموزشی از طریق مراکز کارآفرینی (35/0 = P و 68/0 = T) و نقش دانشکده‌های تربیت بدنی در تقویت روحیة کارآفرینی (26/0 = P و 91/1 = T) و نقش دولت در حمایت از فعالیت‌های کارآفرینانة دانش‌آموختگان (16/0 = P و 20/0 = T) تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد. لزوم آموزش کارآفرینی به دانشجویان تربیت بدنی، ایجاد فضای میانه و تعاملی بین محیط‌های یادگیری و اجرا، تجدیدنظر و انطباق سرفصل و محتوای دروس با نیازهای جامعه و تدوین قوانینی که بتواند از نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در عرصة ورزش حمایت کند، از دیگر مؤلفه‌های مورد بحث در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Role of Syllabus and Content of Lessons in the Entrepreneurship of Graduate Physical Education Students

نویسندگان [English]

  • mahmoud goudarzi 1
  • N Azizian Kohan 2
  • A. A Ahmadi 3

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the opinions of physical education students and sport employers about the role of syllabus and content of lessons in the entrepreneurship of graduate physical education students. The research aimed to answer this question: Can the lesson contents have an effective role in creating an entrepreneurial ability among graduate physical education students. The research method was descriptive. 260 students and 49 sport employers who served as our statistical sample were selected from the sport sector of Ardabil province. For data collection, a researcher-made questionnaire including 44 closed-answer questions was used for students. The questionnaire was based on the 5-point Likert scale. The employers received the same questionnaire as well as two open-ended questions. The validity of these questionnaires were examined and approved by physical education professors and its reliability was obtained by Cronbach's alpha coefficient as 73%. The results showed no significant difference between two groups of employers (trainers and central managers) in their opinions about the conformity of physical education syllabus with job requirements (T=2.92, P=0.56), educational strategies through entrepreneurial centers (T=0.68, P=0.35) and the role of physical education faculties in improving entrepreneurial activities among graduate students (T=0.20, P=1.59). It is necessary to teach entrepreneurship to physical education students, to create an interactive situation among learning environments, to revise and modify syllabus and lesson contents according to social requirements, and to legislate laws that can support students' innovations in sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Requirements
  • Entrepreneurship
  • Physical Education Graduate Students.
  • Syllabus and Content of Lessons