نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی در کارآفرینی دانش‌آموختگان این رشته

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی

3 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نظرهای دانشجویان تربیت بدنی و کارفرمایان ورزشی در زمینة سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی است. این مطالعه درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا محتوای دروس نقش موثری در کارآفرینی دانش‌آموختگان دارد یا خیر؟ روش تحقیق توصیفی و از نوع میدانی است. به این منظور 260 نفر از دانشجویان و 49 نفر از کارفرمایان بخش ورزشی استان اردبیل به‌عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها به منظور پاسخ‌دهی به پرسش‌های اصلی تحقیق از پرسشنامة محقق ساخته که شامل 44 سؤال بسته‌پاسخ در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت برای دانشجویان و پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات مشابه با سؤالات دانشجویان و دو سؤال پاسخ‌باز برای کارفرمایان است، استفاده شد. اعتبار پرسشنامه‌ها توسط متخصصان تربیت بدنی تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 73 درصد ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد بین نظر دو گروه از کارفرمایان (مربیان و مدیران ستادی) درخصوص تناسب سرفصل دروس تربیت بدنی با نیازهای شغلی (56/0 = P و 92/2 = T) و راهکارهای آموزشی از طریق مراکز کارآفرینی (35/0 = P و 68/0 = T) و نقش دانشکده‌های تربیت بدنی در تقویت روحیة کارآفرینی (26/0 = P و 91/1 = T) و نقش دولت در حمایت از فعالیت‌های کارآفرینانة دانش‌آموختگان (16/0 = P و 20/0 = T) تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد. لزوم آموزش کارآفرینی به دانشجویان تربیت بدنی، ایجاد فضای میانه و تعاملی بین محیط‌های یادگیری و اجرا، تجدیدنظر و انطباق سرفصل و محتوای دروس با نیازهای جامعه و تدوین قوانینی که بتواند از نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در عرصة ورزش حمایت کند، از دیگر مؤلفه‌های مورد بحث در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها