نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دکتری روان شناسی صنعتی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

4 دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

تعهد سازمانی، نوعی نگرش شغلی است که در درک، فهم، پیش بینی رفتار سازمانی کارکنان اهمیت خاصی دارد. تعهد سازمانی ترکیبی از سه بعد عاطفی، عقلایی و هنجاری است و ماهیت ارتباط کارکنان با سازمان در هر یک از این ابعاد سه گانه متفاوت است و لازمة شناخت دقیق این فرایند، درک عامل مرتبط با آن در حیطة نیروی انسانی است. ازاین رو، این پژوهش با هدف تعیین رابطة بین تعهد سازمانی با پایگاه مهارگری اعضای هیأت علمی رشتة تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور انجام شد. روش پژوهش توصیفی _ همبستگی و حجم نمونه برابر با 220 نفر از اعضای هیأت علمی برابر با 83 درصد از حجم جامعة آماری بود. ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامة تعهد سازمانی می یر (1991) و پایگاه مهارگری لونسون (1981) بود. داده های حاصل از ابزارهای اندازه گیری به وسیلة روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین پایگاه مهارگری درونی با تعهد سازمانی و ابعاد آن و همچنین پایگاه مهار بیرونی (قدرت) با تعهد عقلایی و هنجاری و عامل شانس با تعهد عاطفی در سطح 01/0 >P بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Commitment and Locus of Control in Iranian Physical Education Academic Members

نویسندگان [English]

  • mohamad hosseini 1
  • Z Mousavi 2
  • H. R Mirsafyan 3
  • H Akbari Yazdi 4

چکیده [English]

Understanding the occupational attitudes has been one of the most important challenges of management science during the last few decades. The aim of this study was to determine the relationship between organizational commitment and locus of control in physical education academic members working for Ministry of Science, Research, and Technology in Iran. Meyer’s organizational commitment questionnaire as well as Lavenson’s locus of control questionnaire was used for the research population including 265 subjects. 220 subjects (83%) returned the questionnaires. Statistical analysis showed a positive relationship between organizational commitment and internal locus of control (P<0.01). A negative relationship was found between external locus of control and organizational commitment (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locus of control
  • Organizational Commitment
  • Physical Education Academic Members.