توصیف ارتباط بین پایگاه مهارگری با تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دکتری روان شناسی صنعتی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

4 دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

تعهد سازمانی، نوعی نگرش شغلی است که در درک، فهم، پیش بینی رفتار سازمانی کارکنان اهمیت خاصی دارد. تعهد سازمانی ترکیبی از سه بعد عاطفی، عقلایی و هنجاری است و ماهیت ارتباط کارکنان با سازمان در هر یک از این ابعاد سه گانه متفاوت است و لازمة شناخت دقیق این فرایند، درک عامل مرتبط با آن در حیطة نیروی انسانی است. ازاین رو، این پژوهش با هدف تعیین رابطة بین تعهد سازمانی با پایگاه مهارگری اعضای هیأت علمی رشتة تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور انجام شد. روش پژوهش توصیفی _ همبستگی و حجم نمونه برابر با 220 نفر از اعضای هیأت علمی برابر با 83 درصد از حجم جامعة آماری بود. ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامة تعهد سازمانی می یر (1991) و پایگاه مهارگری لونسون (1981) بود. داده های حاصل از ابزارهای اندازه گیری به وسیلة روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین پایگاه مهارگری درونی با تعهد سازمانی و ابعاد آن و همچنین پایگاه مهار بیرونی (قدرت) با تعهد عقلایی و هنجاری و عامل شانس با تعهد عاطفی در سطح 01/0 >P بود.

کلیدواژه‌ها