نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی جاذبه های طبیعی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و کارشناسان بخش گردشگری کشور بود. جامعة آماری تحقیق عبارتند از : 1.کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شاغل در تهران (37 نفر)، 2. کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در زمینة تورگردانی (60 نفر)، 3. کارشناسان ورزشی فدراسیون های کوهنوردی، قایقرانی، شنا، سوارکاری، دوچرخه سواری، تیراندازی، دو و میدانی، ورزش های همگانی، اسکی و گلف (30 نفر). پس از طراحی پرسشنامه و توزیع آن، 112 پرسشنامه تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل عامل استفاده شد و این نتایج به دست آمد : در مجموع دیدگاه سه گروه کارشناسان دربارة جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی نشان داد که «جاذبه های مربوط به دامنه نوردی و طبیعت گردی»، بار عاملی 79/0، «جاذبه های مربوط به ورزش های ساحلی، آبی و تابستانی» با بار عاملی 78/0، «جاذبه های مربوط به بیابانگردی و کویرنوردی» با بار عاملی 75/0 و «جاذبه های مربوط به شکار و صید» با بار عاملی 75/0، بیشترین اهمیت را در توسعة گردشگری ورزشی کشور دارند. یافته های این تحقیق نشان داد، در ایران جاذبه هایی که کمتر تحت تأثیر پدیدة فصلی بودن قرار می گیرند و در نتیجه فصل گردشگری طولانی تری دارند و فعالیت های متنوع تری نیز در آنها انجام می گیرد، اهمیت بیشتری در توسعة گردشگری ورزشی کشور دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Natural Sport Attractions on Developing Sport Tourism in Iran from the Viewpoint of the Sport and Tourism Experts

نویسندگان [English]

  • J Adabi Firouzjah 1
  • H Kouzehchian 2
  • M Ehsani 3

چکیده [English]

The aim of this study was to explore the effect of natural sport attractions on developing sport tourism in Iran. Data were collected from three groups: 1. tourism experts of Cultural Inheritance and Tourism Organization (n = 37) 2. experts of active travel agencies in the field of tourism (n = 60) 3. sport experts of ten sport federations (swimming, horse riding, hunting, track and field, skiing, golf, general sports, mountaineering, cycling and boating, n = 30). A self- administered questionnaire was distributed among samples. Finally, 112 questionnaires were filled out. The data were analyzed by factor analysis. From the viewpoint of these three groups of experts, "attractions related to hiking" (load=0.79), "attractions related to shore, water and summer sports" (load =0.78), "attractions related to deserts and salt deserts" (load=0.75) and "attractions related to hunting" (load=0.75), were of the greatest importance in sport tourism development in Iran. Findings of this research showed that those attractions which were less affected by seasonality in Iran and as a result had longer sport tourism season and various activities were provided during those attractions, are of the great importance in the development of sport tourism in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Sport Attraction.
  • sport tourism
  • Tourism