بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانة بازیکنان تیم فوتبال پگاه در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شمال آمل

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانة بازیکنان تیم پگاه گیلان با توجه به برخی عوامل و موقعیت ها در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران است. بدین منظور 15 دیدار از رقابت های خانگی تیم پگاه در لیگ حرفه ای سال 84-1383 به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شد. 6 آزمونگر آشنا به فوتبال و پرخاشگری های رایج در آن با حضور در استادیوم ضمن تماشای مستقیم بازی ها، رفتارهای پرخاشگرانة بدنی و کلامی بازیکنان را ثبت کردند. برای ثبت رفتارها از چک لیستی محقق ساخته با الگو گرفتن از چک لیست پرخاشگری رابرتس و همکاران (1999) استفاده شد. کلیة اطلاعات پس از استخراج از چک لیست با استفاده از آزمون t مستقل، ANOVA و آزمون تعقیبی LSD در سطح 05/0 >P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین شیوع رفتارهای پرخاشگرانة بدنی و کلامی بازیکنان تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی نتیجة مسابقه در رفتارهای پرخاشگرانه بازیکنان مؤثر است. به طوری که هر دو پرخاشگری بدنی و کلامی در مسابقات با نتیجة مساوی بیشتر از مسابقات با نتیجة برد و باخت بود. علاوه بر این، تفاوت معنی داری در شیوع این رفتارها با مقایسة نتیجة دیدار قبل مشاهده نشد و رفتار پرخاشگرانة بازیکنان تیم پگاه در برابر تیم هایی که در ردة بالا، پایین و وسط جدول رده بندی لیگ قرار داشتند، تقریباً برابر و یکسان بود. البته بین رفتار پرخاشگرانة بازیکنان در پست های مختلف این تیم تفاوت معنی داری مشاهده شد و این رفتارها در پست هافبک از دیگر پست ها بیشتر بود به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت رفتارهای پرخاشگرانه با مقایسة نتیجة مسابقه و بازی در پست های مختلف فوتبال معنی دار است،

کلیدواژه‌ها