نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسة رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران بود. در سازمان های موفق، رضایت مشتری، به عنوان یکی از معیارهای موفقیت در نظر گرفته می شود. این سازمان ها به شدت بر روی بهبود فعالیت هایی که موجب افزایش رضایت مندی مشتریان می شود، سرمایه گذاری می کنند. بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم های اندازه گیری و پایش رضایت مشتری، مهم ترین امر در بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمان های امروزی به شمار می رود. جامعة آماری مورد بررسی در این پژوهش، مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران بودند که دست کم شش ماه سابقة فعالیت ورزشی داشتند. نمونة آماری 481 نفر از مشتریان بودند که به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه به همراه پرسشگر بود. بررسی یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری در رضایت کلی مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی وجود دارد. همچنین تفاوت معنی داری در رضایت مشتریان از عوامل اجتماعی، تجهیزات، کیفیت رفتار کارکنان، برنامه های تمرینی و شهریه در باشگاه های خصوصی و دولتی وجود دارد و تفاوت معنی داری در رضایت مشتریان از عامل سلامت در باشگاه های خصوصی و دولتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey and Comparison of Customers’ Satisfaction of Private and Public Health Clubs for Men in Tehran

نویسندگان [English]

  • hashem kouzechian 1
  • H. R Goharrostami 2
  • M Ehsani 3

1

2

3

چکیده [English]

Sport and fitness centers are customer-orientated organizations and customer satisfaction has been suggested as one of the crucial concepts for the success of organizations. The purpose of the present study is to investigate and compare customers’ satisfaction of private and public health clubs for men in Tehran. The statistical population included the customers of private and public health clubs in Tehran who had a sport background for at least 6 months. For sampling, we selected 481 customers randomly and based on the cluster method. Research tool was a questionnaire. Results showed a significant difference in the overall customer satisfaction between private and public health clubs. The results indicated a significant difference in the customer satisfaction of social, equipment, quality of employees’ behavior, training programs, fee and accessibility factors between private and public health clubs. Therefore, there was no significant difference in customer satisfaction of health factors between private and public body building clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer
  • Customer Satisfaction
  • Private Health Club
  • Public Health Club