نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد و رئیس دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

امروزه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی در جامعة ایران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سیر فزایندة حضور زنان در عرصه های اجتماعی، مشارکت و حضور آنان در فعالیت های ورزشی محدود است. با توجه به نقش محوری ورزشی در سلامت زنان به عنوان مادران جامعه و به تبع آن سلامت فرزندان، این موضوع باید بررسی و زمینه های حضور پررنگ تر آنان در عرصه های ورزشی فراهم شود. لذا در این تحقیق با بررسی مطالعات مشابه و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران با روش دلفی، موانع مؤثر بر مشارکت کمتر زنان در ورزش در پنج بعد اجتماعی، فرهنگی، شخصی، خانوادگی و امکاناتی - اقتصادی شناسایی شد و با استفاده از روش های استنباط آماری تأثیرگذاری این موانع مورد تایید قرار گرفت. با توجه به گستردگی جامعة زنان، این تحقیق در جامعة دانشجویان دختر دانشگاه یزد انجام شد. در پایان نیز برای رفع این موانع پیشنهادهایی بر اساس تحلیل های انجام شده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Factors Affecting Women’s Participation in Sport (Female Students of Yazd University)

نویسندگان [English]

  • seyyed habib allah mirghafoori 1
  • H Sayyadi Touranlou 2
  • S. H Mirfakhreddini 3

چکیده [English]

These days women’s participation in social activities has increased in Iranian society. However, in spite of a rising trend in this area, women’s participation in sport activities has been limited. Due to the key role of sport in women’s health which leads to the health of the future generation, this subject must be analyzed and possible actions must be taken to empower their active participation in sport areas. Therefore, the barriers affecting women’s participation in sport activities were identified in five dimensions: social, cultural, personal, family and facility-economic by a review of the related literature, experts’ ideas and Delphi technique. Due to the large society of women, this research was conducted among female university students. At the end, based on research findings, several suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • Delphi
  • statistical methods.
  • Women
  • Women’s Sport