بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعة موردی : دختران دانشجوی دانشگاه یزد)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد و رئیس دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

امروزه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی در جامعة ایران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سیر فزایندة حضور زنان در عرصه های اجتماعی، مشارکت و حضور آنان در فعالیت های ورزشی محدود است. با توجه به نقش محوری ورزشی در سلامت زنان به عنوان مادران جامعه و به تبع آن سلامت فرزندان، این موضوع باید بررسی و زمینه های حضور پررنگ تر آنان در عرصه های ورزشی فراهم شود. لذا در این تحقیق با بررسی مطالعات مشابه و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران با روش دلفی، موانع مؤثر بر مشارکت کمتر زنان در ورزش در پنج بعد اجتماعی، فرهنگی، شخصی، خانوادگی و امکاناتی - اقتصادی شناسایی شد و با استفاده از روش های استنباط آماری تأثیرگذاری این موانع مورد تایید قرار گرفت. با توجه به گستردگی جامعة زنان، این تحقیق در جامعة دانشجویان دختر دانشگاه یزد انجام شد. در پایان نیز برای رفع این موانع پیشنهادهایی بر اساس تحلیل های انجام شده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها