نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

امروزه جذب، سازماندهی و حفظ داوطلبان، از اهداف مهم مدیریت ورزش در حوزة منابع انسانی است. هدف این تحقیق، بررسی انگیزش، رضایت مندی و تحلیل رفتگی داوطلبان ورزشی در جامعة ایران است. جامعة آماری را 260 نفر از داوطلبان ورزشی فعال در هیأت های ورزشی استان فارس تشکیل می دادند که 74 نفر از آنها از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق چهار پرسشنامة تحلیل رفتگی پیتز (1984) با 21 مورد سنجش انگیزش داوطلبان لیات کولیک (2007) با 28 سؤال، پرسشنامة رضایت مندی اوموتو و اسنیدر (1995) و پرسشنامة مشخصات فردی جمع آوری شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعة راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0، 87/0 و 75/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون همبستگی و MANOVA انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که عامل حمایت از خانواده و تقدیر و تشکر، بیشترین و کمترین عامل انگیزشی در جذب داوطلبان محسوب می شوند. بین قدرت با عامل حمایت از خانواده، دریافت پاداش و تقدیر و تشکر ارتباط معنی داری مشاهده شد. همچنین رضایت مندی و تحلیل رفتگی در زنان بیشتر از مردان بود. بین قدرت، دریافت پاداش و فقدان تقدیر و تشکر با رضایت مندی داوطلبان ارتباط معنی داری یافت شد. همچنین مذهب، قدرت، دریافت پاداش و فقدان تقدیر و تشکر با تحلیل رفتگی داوطلبان ورزشی ارتباط معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Motivation, Satisfaction and Burnout of Volunteers in Sport

نویسندگان [English]

  • mehrdad moharam zade 1
  • M. M Kashef 1
  • M. S Afroozeh 2

چکیده [English]

Today recruitment, organization and maintenance of volunteer are the goals in sport management and human resources. The purpose of this study was to survey motivational factors, satisfaction and burnout among sporting volunteers in Iran. The population of this research consisted of 260 volunteers of sport associations in Fars province. 74 individuals were selected as the sample of this study by cluster sampling. In this survey, we used four questionnaire (burnout questionnaire was developed by Pines (1984) and consisted of 21 items, motivation of volunteers questionnaire was developed by Kulik (2007) and consisted of 27 items, satisfaction questionnaire of Omoto and Synder (1995) and demographic Questionnaire. The reliability was measured by alpha Cronbach (r=0.81, 0.87, 0.75) at P=0.05. The data were analyzed by the descriptive method and hypotheses were tested by MANOVA and correlation. The findings showed that family-support factor was scored as highest and appreciation factor as lowest among volunteers. There was a significant relationship between empowerment and family-support, perceived rewards, appreciation. Also, satisfaction and burnout were higher in females than males. There was a significant relationship between empowerment, lack of appreciation and perceived rewards to satisfaction. The results also showed a significant relationship between religion, empowerment, perceived rewards and lack of appreciation to burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • Motivational factors
  • Satisfaction
  • Volunteers