نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و یافتن رابطة آن با میزان استرس آنها بود. به این منظور، از دو پرسشنامة فرسودگی ناشی از قضاوت (وینبرگ و ریچاردسون، 1992) و استرس داوری (ناسی، 1994) و همچنین پرسشنامة محقق ساختة مشخصات فردی که روایی آن توسط استادان صاحب نظر تایید و پایایی سؤالات نیز از طریق آلفای کرونباخ (82/0) به دست آمد، استفاده شد. جامعة مورد نظر تحقیق، تمام داوران ملی و بین المللی لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران بودند (35= N) که 32 نفر با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی ،تعیین و در تحقیق شرکت داده شدند. در نهایت از کل پرسشنامه های توزیعی، نرخ پرسشنامه های برگشتی قابل استفاده برابر با 30 عدد (75/93%) بود. در نمایش و تحلیل اطلاعات در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد میانگین، انحراف از معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون T مستقل، ANOVA و ضرایب همبستگی متناسب استفاده شد (05/0 >P) . نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حداکثر نمرة فرسودگی شغلی برابر با 112 و میانگین فرسودگی داوران ملی و بین المللی ایران برابر با 53/52 است که نشان دهندة میزان فرسودگی متوسط در میان آنان است. علاوه براین، بین میزان فرسودگی ناشی از قضاوت ملی و بین المللی حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و میزان استرس آنان در سطح 05/0 رابطة معنی داری وجود دارد (013/0 >P و 450/0 = r) . بنابراین، استرس، عامل مناسبی برای پیش بینی میزان فرسودگی ناشی از قضاوت در میان داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران معرفی شد. همچنین این پژوهش نشان داد داوران ایرانی هنگام قضاوت، استرس زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Refereeing Burnout among Iranian Soccer Super League Referees and to Study its Relationship to Stress Level

نویسندگان [English]

  • J Gholamian 1
  • S Golzar 2
  • S.M Hosseini 3
  • M Talebpour 4

چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the burnout of referees among Iranian soccer super league referees and to determine its relationship to their stress level. In this respect, it was decided to use the revised questionnaire of burnout (Winnerberg and Richardson, 1992) and referee's stress level questionnaire (Nosy, 1994). Personal characteristics questionnaire was also devised when its content validity was confirmed by experts and its reliability was tested by Cronbach's alpha (0.82). 32 referees were randomly selected from all the referees in Iranian Soccer super League (N=35) and 30 questionnaires were filled out and returned (%93.75). The data were analyzed through descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (independent T, ANOVA, Correlation coefficient) (P<0.05). After analyzing data, the average score for burnout and referees’ stress in Iranian Soccer super League was 52.53 and 76.39 respectively (The maximum score of burn out and stress level was 112 and 100 respectively). Also, there was a significant relationship between burnout and referees’ stress level (r = 0.45, P<0.013). Eventually, the results showed that stress is a suitable factor to predict burnout. In addition, Iranian referees have a high stress level during their judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Soccer Super League
  • National and International Referees
  • Refereeing Burnout
  • Stress Level