تحلیل و مدل سازی ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال ایران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق ، مدل سازی ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال کشور، با روش تحلیل مسیری بود. نوع مطالعه، توصیفی و روش آن پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با 108 سؤال بسته بود که با روش دلفی و با ضریب پایایی 97/0 تهیه و به منظور تعیین روایی محتوای پرسشنامه به 12 تن از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه ها ارائه شد، سپس در اختیار نمونه های آماری که بر جامعة آماری منطبق بودند، قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، پنج عامل ارزیابی شناسایی شدند. بر این اساس، ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال ایران مدل سازی شد. برای آزمون مدل، از آمارة X2 استفاده شد که مقدار آمارة خی دو برای این مدل برابر با 35/0 است. این مقدار، از مقدار بحرانی خی دو با درجة آزادی 1، برابر با 63/6 کم تر بوده و نیز 05/0

کلیدواژه‌ها