نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق ، مدل سازی ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال کشور، با روش تحلیل مسیری بود. نوع مطالعه، توصیفی و روش آن پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با 108 سؤال بسته بود که با روش دلفی و با ضریب پایایی 97/0 تهیه و به منظور تعیین روایی محتوای پرسشنامه به 12 تن از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه ها ارائه شد، سپس در اختیار نمونه های آماری که بر جامعة آماری منطبق بودند، قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، پنج عامل ارزیابی شناسایی شدند. بر این اساس، ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال ایران مدل سازی شد. برای آزمون مدل، از آمارة X2 استفاده شد که مقدار آمارة خی دو برای این مدل برابر با 35/0 است. این مقدار، از مقدار بحرانی خی دو با درجة آزادی 1، برابر با 63/6 کم تر بوده و نیز 05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis and Modeling of an Evaluation for Handball National Team Coaches in Iran

نویسندگان [English]

  • ؟ nasiri 1
  • M Khabiri 2
  • N Sajjadi 3
  • A Kazem Nezhad 4

چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze and model an evaluation for Handball National Team Coaches in Iran via the path analysis method. The research methodology was descriptive and a survey. The research instrument was a questionnaire which consisted of 108 closed items. The questionnaire was distributed among 12 sport management professors of universities in order to determine the content validity and then it was distributed among the subjects. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach' alpha (? = 0.97, P<0.01.) 105 out of 120 questionnaires were completed and returned. After data were collected by exploratory factor analysis method, five factors were identified. On this basis, the evaluation of Handball National Team coaches was modeled. To test the assumption, X2 statistic was used and for this model, value of K2 equaled 0.35. This value was less than the critical value of K2 and a freedom degree of 1 equaling 6.63 as well as P>0.05 confirmed the model. In this model, individual characteristics, sport, moral and personal experiences were identified as exogenous variables and factors of human, social, and technical specifications were identified as endogenous variables by path analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaches of Handball National Team
  • Evaluation of Coaches
  • Exploratory Factor Analysis
  • modeling
  • Path Analysis.