نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه از پرسشنامة استاندارد یادگیری سازمانی DLOQ و عملکرد یانگ و همکاران (2004) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و پایایی (پرسشنامة یادگیری سازمانی 871/0 = ? و پرسشنامة عملکرد 84/0 = ?) ابزار تحقیق در جامعة آماری، پرسشنامه‌ها در بین نمونة 169 نفری پژوهش، متشکل از تمامی کارشناسان سازمان مورد بررسی، توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری کلموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین یادگیری مداوم در سطح فردی با عملکرد سازمانی کارشناسان ارتباط مثبت و معنی‌داری (r= 0/423, P< 0/05) وجود دارد. همچنین بین دیگر ابعاد یادگیری (یادگیری تیمی، توانمندسازی، ارتباطات در سیستم و رهبری راهبردی) با عملکرد سازمانی کارشناسان ارتباط مثبت و معنی‌داری مشاهده شد. یافته‌ها بر اهمیت یادگیری سازمانی و سطوح آن (یادگیری فردی، یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی) به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش سطح عملکرد کارشناسان سازمان تربیت بدنی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Learning and Performance among Experts of Physical Education Organization of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hasan Asadi 1
  • A Ghanbarpoor 2
  • M.H Ghorbani 3
  • M Doosti 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this research was to survey the relationship between organizational learning and performance among experts of Physical Education Organization of Iran. In order to achieve the research goals, Yang et al. (2004) organization learning and performance questionnaire was used. The validity and reliability of the questionnaires were determined : Organization learning questionnaire ?= 0.871 and performance questionnaire ?= 0.84. The sample of this study consisted of 169 experts of Physical Education Organization. For data analysis, some statistical techniques such as Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation were used. Findings showed a positive and significant relationship between continuous learning and organizational performance (P<0.05, r= 0.423) . Also, between other dimensions of learning (team learning, empowerment, communication in system and strategic leadership) and organizational performance, there was a positive and significant relationship. The findings of this research showed the organizational learning and it dimensions (individual learning, team learning, organizational learning) as an important factor to increase the level of Performance in Physical Education Organization experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experts.
  • Group and Individual Level
  • Organizational
  • organizational learning
  • performance
  • Physical Education Organization