نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه واترلو

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت جهانگردی ورزشی ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 59 نفر از متخصصین و خبرگان فارغ التحصیل و یا دانشجویان مقطع دکتری رشته تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی می باشد. ابزار این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته ای شامل 52 سئوال بود که پس از تایید روایی و پایایی (93/0=?) توزیع گردید. ابتدا به منظور شناسایی مجموعه عوامل موثر در حوزه جهانگردی ورزشی داخلی با استفاده از روش دلفی نسبت به تعیین عوامل حول 12 محور اصلی اقدام گردید. بر اساس یافته های حاصل از جامعه آماری میزان هر یک از عوامل تعیین و با استفاده از روش فریدمن نسبت به رتبه بندی آنها اقدام شد. سپس با بهره گیری از آزمون اسپیرمن نسبت به ارزیابی روابط همبستگی بین عوامل اقدام شد. یافته ها حاکی از آن است که محورهای تسهیلات و خدمات، امنیت و اسکان به ترتیب بیشترین درجه اهمیت را در توسعه جهانگردی داخلی ورزشی به خود اختصاص داد و محورهای آموزش، اقتصاد و جاذبه های توریستی بیشترین ارتباط را با سایرعوامل نشان دادند.توجه به تحلیل ماتریس همبستگی عوامل می تواند برای اقدامات توسعه ای موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Effect of Factors on Internal Sport Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • noushin esfahani 1
  • M Goudarzi 2
  • H Asadi 2
  • N Sajjadi 3
  • E Esmith 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the factors which affect the development of internal sport tourism in Iran. The sample was composed of 59 graduated experts and Ph.D students of sport management. In this study, 52 factors related to the sport tourism were found and classified into 12 areas. In order to achieve the research goals, a questionnaire was used. The validity and reliability of the questionnaire were examined and approved (?= 0.93). For data analysis, some statistical techniques such as Delphi method, Friedman and Spearman correlation were used. The results of the current study indicated that customer service, safety and accommodation were the most important areas in internal sport tourism. Education, economy and tourism attractions bore the most correlation with other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Sport
  • tourism industry