نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع پیش روی توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. به این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی به مصاحبه های عمیق با نخبگان آگاه از موضوع مورد بررسی پرداخته شد. جمع آوری داده ها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مطابق با مبانی تحقیقات کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام گردید. نتایج نشان داد مهم ترین موانع موجود در توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی صرفاً در ساختار مدیریت صنعت فوتبال قرار نداشته و موانع محیطی نیز در عدم توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی نقش مهمی دارند. مهم ترین موانع شناسایی شده ریشه در ساختار اقتصادی کشور، برخی مشکلات حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی باشگاه ها، ساختار و نیروی انسانی صنعت فوتبال، مدیریت بازاریابی، برنامه ریزی مسابقات فوتبال، امکانات و تسهیلات صنعت فوتبال و ... دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers to the Development of Revenues from Sponsorship in Iran Football Industry

نویسندگان [English]

  • alireza elahi 1
  • N Sajjadi 2
  • M Khabiri 3
  • H Abrishami 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the barriers to revenues from sponsorship in Iran Football industry. For this purpose, the researchers interviewed knowledgeable elites using a qualitative research method (n=30). Data collection was continued until theoretical saturation. In accordance with qualitative research principles, data analysis and data collection were performed simultaneously. Results demonstrated that the most important barriers to revenues from sponsorship not only were the structure and management system of football industry, but also environmental barriers had an important role in a lack of development in sponsorship revenues. The most important barriers originated in economic structure of our country, some legal problems, governmental ownership of clubs, the structure and human resources of football industry, marketing management , football match planning , facilities for football industry, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football Industry.
  • Revenues
  • Sponsors