نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مطالعة ارتباط بین جو سازمانی با میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس شهر رشت بود. به این منظور 134 معلم تربیت بدنی شهر رشت (جامعه = نمونه) با استفاده از دو پرسشنامة استاندارد توصیف جوّ سازمانی (OCDQ-RS) با اعتبار 82/0 = ? و پرسشنامة تحلیل رفتگی شغلی مسلش (MBI) با اعتبار 85/0 =? مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و یو من ویتنی در سطح 05/0 >P تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین جو سازمانی و تحلیل رفتگی (r = - 0/27, P< 0/01) و ابعاد جو سازمانی (رفتار متعهدانه معلمان؛ رفتار صمیمی معلمان و رفتار حمایتی مدیران) و تحلیل رفتگی شغلی به ترتیب رابطة منفی و معنی داری وجود دارد (r = - 0/27, P< 0/01; r= - 0/26, P< 0/01; r= - 0/26, P< 0/01) ، ولی بین رفتار دستوری مدیران و رفتار ناامیدانة معلمان با تحلیل رفتگی به ترتیب رابطة مثبت و معنی داری (r = 0/32, P< 0/01; r= 0/28, P< 0/01) مشاهده شد. رابطة بین جو سازمانی باز با دو بعد فرسودگی هیجانی (r = - 0/45, P< 0/01) و مسخ شخصیت (r = - 0/58, P< 0/01) منفی و معنی دار، و با بعد موفقیت فردی معلمان (r = 0/78, P< 0/01) مثبت و معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between School Climate and Burnout of Physical Educators

نویسندگان [English]

  • rahim ramazani 1
  • H Poursoltani 2
  • S. R Hosseini Nia 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationship between school climate and burnout of physical educators in Rasht city. Subjects included 134 physical educators of Rasht city (sample=population). They were evaluated with two standard questionnaires: Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ-RS) with high validity (?=82%) and Maslach Burnout Inventory (MBI) with high validity (?=85%). The data were analyzed by Spearman correlation coefficient and U Mann-Whitney test (P<0.05). The results showed a significant negative relationship between school climate and burnout (r = -0.27, P<0.01), between school climate and its dimensions (engaged teacher behavior, intimate teacher behavior and supportive principle behavior) (r = -0.26, P<0.01) and between school climate and job burnout (r = -0.26, P<0.01), but a significant positive relationship between principals' directive behavior and burnout (r = 0.32 , P<0.01) and between teachers' hopeless behavior and burnout (r = 0.28, P<0.01). Also, a significant negative relationship was observed between open school climate and emotional exhaustion (r = -0.45, P<0.01) and between open school climate and depersonalization (r = -0.58, P<0.01). There was a significant positive relationship between open school climate and personal accomplishments (r = 0.78, P<0.01). So, it is necessary to pay sufficient attention to open school climate in order to reduce stress and burnout of physical educators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Close Climate
  • Directive Behavior.
  • emotional exhaustion
  • Open Climate