ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مطالعة ارتباط بین جو سازمانی با میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس شهر رشت بود. به این منظور 134 معلم تربیت بدنی شهر رشت (جامعه = نمونه) با استفاده از دو پرسشنامة استاندارد توصیف جوّ سازمانی (OCDQ-RS) با اعتبار 82/0 = ? و پرسشنامة تحلیل رفتگی شغلی مسلش (MBI) با اعتبار 85/0 =? مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و یو من ویتنی در سطح 05/0 >P تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین جو سازمانی و تحلیل رفتگی (r = - 0/27, P< 0/01) و ابعاد جو سازمانی (رفتار متعهدانه معلمان؛ رفتار صمیمی معلمان و رفتار حمایتی مدیران) و تحلیل رفتگی شغلی به ترتیب رابطة منفی و معنی داری وجود دارد (r = - 0/27, P< 0/01; r= - 0/26, P< 0/01; r= - 0/26, P< 0/01) ، ولی بین رفتار دستوری مدیران و رفتار ناامیدانة معلمان با تحلیل رفتگی به ترتیب رابطة مثبت و معنی داری (r = 0/32, P< 0/01; r= 0/28, P< 0/01) مشاهده شد. رابطة بین جو سازمانی باز با دو بعد فرسودگی هیجانی (r = - 0/45, P< 0/01) و مسخ شخصیت (r = - 0/58, P< 0/01) منفی و معنی دار، و با بعد موفقیت فردی معلمان (r = 0/78, P< 0/01) مثبت و معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها