نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه گیلان

5 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه ها است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق حاضر دانشجویان غیرداوطلب در انجمن های ورزشی دانشگاه های ایران بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 250 نفر از 25 دانشگاه کشور به عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامة محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد. برای محاسبة پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (92/0 =? ) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی 14 متغیر در دو گروه با عناوین موانع سازمانی و فردی قرار گرفتند. با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد که بر این اساس "مشغله های درسی" با میانگین 14/1± 69/3 و "کمبود وقت" با میانگین 12/1± 58/3 با اهمیت ترین موارد و "مشکلات جسمانی و بیماری ها" با میانگین 21/1 ±46/2 به عنوان کم اهمیت ترین متغیر انتخاب شد. این پژوهش پیشنهاد می کند که موانع فردی و سازمانی دلایلی برای داوطلب نشدن افراد در انجمن های ورزشی دانشگاه ها هستند؛ اگر چه بسیاری از موانع مؤثر در تصمیم گیری برای داوطلب شدن، فردی است و سازمان ها به طور مستقیم نقشی در کنترل آن ندارند، اما یک سری از موانع با تصمیم گیری مدیریتی سازمان مرتبط است. بنابراین سازمان ها باید هنگام جذب و گزینش داوطلبان به موانع فردی و سازمانی توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Barriers of Volunteers in Sport Associations of Universities

نویسندگان [English]

  • reza andam 1
  • ali hemati 2
  • mehrzad hamidi 3
  • rahim ramzani 4
  • anoushirvan kazem nejad 5

چکیده [English]

The purpose of this study was to assess barriers of volunteers in sport associations of universities. The method applied in this research was descriptive- correlation. The statistical population consisted of non-volunteer students in sport associations of Iran universities. 250 students from 25 universities were selected as subjects by the random clustered sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The content and face validity of the questionnaire was confirmed by expert university panel. Cronbach’s alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (?=0.92). Factor analysis with varimax rotation was used to analyze the data. 14 variables were selected and classified into two categories: personal barriers and organizational barriers. A 5-point Likert scale was used to determine the significance of the variables. The results showed that the important barriers were academic commitment (3.69+1.14; mean+SD) and lack of time (3.58+1.12). The most important barrier was health problems and illness (2.46+1.21). This study suggested that personal and organizational barriers play a role as the reasons why individuals do not volunteer in sport associations of universities. Although many barriers which influence the decision to volunteer are personal in nature and are not directly controlled by organizations, there are a number of factors that are relevant to management decision-making. Therefore, organizations have to consider these barriers when they seek or select volunteers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal and Organizational Barriers.
  • university students
  • Volunteering