بررسی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه ها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه گیلان

5 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه ها است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق حاضر دانشجویان غیرداوطلب در انجمن های ورزشی دانشگاه های ایران بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 250 نفر از 25 دانشگاه کشور به عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامة محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد. برای محاسبة پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (92/0 =? ) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی 14 متغیر در دو گروه با عناوین موانع سازمانی و فردی قرار گرفتند. با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد که بر این اساس "مشغله های درسی" با میانگین 14/1± 69/3 و "کمبود وقت" با میانگین 12/1± 58/3 با اهمیت ترین موارد و "مشکلات جسمانی و بیماری ها" با میانگین 21/1 ±46/2 به عنوان کم اهمیت ترین متغیر انتخاب شد. این پژوهش پیشنهاد می کند که موانع فردی و سازمانی دلایلی برای داوطلب نشدن افراد در انجمن های ورزشی دانشگاه ها هستند؛ اگر چه بسیاری از موانع مؤثر در تصمیم گیری برای داوطلب شدن، فردی است و سازمان ها به طور مستقیم نقشی در کنترل آن ندارند، اما یک سری از موانع با تصمیم گیری مدیریتی سازمان مرتبط است. بنابراین سازمان ها باید هنگام جذب و گزینش داوطلبان به موانع فردی و سازمانی توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها