رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان اصفهان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی – همبستگی و جامعة آماری شامل کلیة کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان (285 نفر) بود. حجم نمونه پس از برآورد آماری برابر با 152 نفر محاسبه شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعة آماری پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامة تعهد سازمانی می‌یر (1990) و پرسشنامة کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده شد، تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، r مشاهده‌شده در سطح 05/0 = ? همبستگی مثبت و معنی‌داری بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تحت تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها