نویسندگان

1 دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

نظام آموزش عالی هر کشور، نقش اصلی در توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور را به عهده دارد، از این رو عامة مردم و دولت حساسیت زیادی به عملکرد آن دارند. هدف از انجام این تحقیق طراحی سیستم جامع ارزیابی عملکرد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران است. با توجه به بررسی پژوهش های انجام شده، 22 مؤلفه در قالب سه بعد ورودی، فرایند و خروجی و همچنین 999 شاخص به منظور بررسی مناسب بودن مؤلفه های ارزیابی عملکرد ارائه شد و پس از آن مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در مرحلة بعد، بر مبنای سیستم طراحی شده، پرسشنامة اولیه با مقیاس پنج
گزینه ای لیکرت طراحی و سپس بین خبرگان توزیع و جمع آوری شد و بر اساس نظر آنان پرسشنامه های شش گانه و چک لیست نهایی ارزیابی عملکرد با 202 شاخص در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت به شرح زیر تنظیم شد: هفت معیار ورودی با 46 شاخص، هشت معیار فرایندی با 65 شاخص، و هفت معیار خروجی با 91 شاخص. روش تحقیق به لحاظ هدف
توسعه ای و از جنبة نحوة گردآوری داده های مورد نیاز، توصیفی از نوع پیمایشی بود. روایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) با اعلام نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بیش از 87/0 تایید شد. علاوه بر این، از روش میانگین وزنی به منظور رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص ها استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design of a Performance Assessment System in Physical Education Colleges and Sport Sciences in Iran

نویسندگان [English]

  • afsar jafari 1
  • mohamad ehsani 2
  • mohamad khabiri 3
  • mansour momeni 4

چکیده [English]

The educational system of each country plays the main role in developing the economy, society and the cultural factors of that country. Therefore, the society and the government pay much attention to their educational system. The aim of this study was to design a performance assessment system in physical education colleges and sport sciences. 22 criteria in three dimensions (input, process and output) as well as 999 indexes were used to design the performance assessment system. Next, based on the designed system, a primary questionnaire was designed by the 5-point Likert scale and distributed among professionals. Afterwards, based on their viewpoints, six questionnaires as well as the final evaluation checklist with 202 indexes were arranged based 5-point Likert scale: seven input criteria (46 indexes), eight process criteria (65 indexes) and seven output criteria (91 indexes). This research was developmental due to its aim and quantitative (descriptive) due to its data collection method. Questionnaires' validity was approved by professionals’ viewpoints and its reliability by Cronbach’s alpha (?>0.87). In addition, the weighted mean was used to rank indexes and criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criteria
  • Dimensions
  • Evaluation of Performance
  • Evaluation system
  • index.