ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

به‌ منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصادهای جهانی، سازمان‌های امروزی باید به‌طور مؤثر به سمت منابع دانش حرکت کنند. مدیریت دانش بهینه‌سازی دانش سازمانی به‌منظور دستیابی به افزایش عملکرد با استفاده از روش‌های متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی بود. روش تحقیق توصیفی است و از آنجا که وضع موجود و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بررسی شد. از نوع پیمایشی و از آنجا که وجود یا نبود رابطة میان متغیرها سنجیده شد از نوع همبستگی بود. اطلاعات اولیه مربوط به متغیرهای پیش‌بین فرهنگ سازمانی (فرهنگ تسهیم و یادگیری مستمر) و متغیرهای ملاک مدیریت دانش (تولید و انتقال دانش) به‌صورت میدانی توسط دو پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی این پرسشنامه‌ها توسط چندین تن از استادان دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران در پایان‌نامة عسگری (1384) تأیید شد. پایایی آنها علاوه بر سطح معقول گزارش‌شده در کار وی، استادان بار دیگر با استفاده از آلفای کرونباخ به‌دست آمد (مدیریت دانش 87/0=? و فرهنگ سازمانی 89/0= ?). این اطلاعات از طریق سرشماری مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی که 42 نفر بودند، جمع‌آوری شد و در نهایت 38 پرسشنامه عودت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (38 = n). نتایج در دو سطح آمار توصیفی (گرایش مرکزی، پراکندگی) و استنبطای (ضریب همبستی اسپیرمن به علت مقیاس رتبه‌ای در پرسشنامه) با استفاده از نرم‌افزار SPSS به‌دست آمد. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن رابطة معنی‌داری را بین فرهنگ تسهیم و خلق دانش نشان نداد (068/0=P) اما رابطة بین فرهنگ تسهیم و انتقال دانش معنی‌دار (001/0=P) و سطح بالای این فرهنگ با سطح بالای انتقال دانش همبسته بود. رابطة بین یادگیری مستمر با خلق و انتقال دانش معنی‌دار (023/0=P، 005/0=P) و سطح بالای یادگیری مستمر با سطوح بالای آن دو همبسته بود (453/0=r، 524/0=r). بین تولید دانش و انتقال دانش رابطة معنی‌داری به‌دست آمد که سطح بالای یک مؤلفه با سطح بالای دیگری همبسته بود (00/0=P، 677/0=r).وجود فرهنگ تسهیم دانش و آموزش و یادگیری مستمر مدیران، گام موثری در جهت خلق و انتقال دانش و به‌کارگیری مدیریت دانش است. همچنین سازمان باید به مدیریت دانش به‌عنوان یک کل نگاه کند.

کلیدواژه‌ها