نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق رضایت مندی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور از چگونگی ارائة خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی به دانشجویان ورزشکار آسیب دیده بررسی می شود. تحقیق حاضر، پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعـات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور اینکه پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار باشد، با طرح سؤالات مناسب از دیدگاه های کارشناسان و استادان دانشگاهی استفاده و برای سنجش رضایت مدیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار پرسشنامه برابر با 70/0 محاسبه شد. جامعـة آمـاری شامـل مدیران تربیت بدنی دانشگاه های وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری است. پرسشنامه دربین مدیران تربیت بدنی 58 دانشگاه کشور توزیع و از این تعداد، 48 پرسشنامه دریافت و داده ها استخراج شد. در این راستا به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی بویژه شا خص های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، بین رضایت مدیران تربیت بدنی و متغیرهای پرداخت غرامت، نحوة ارتباط کارکنان، سرعت ارائة خدمات، تناسب پوشش های بیمه و پوشش های کامل بیمه رابطة معنی داری وجود دارد، درحالی که بین رضایت مدیران و اطلاع رسانی از خدمات ارتباط معنی داری مشاهده نشد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل چند متغیری داده ها، دو متغیر پرداخت غرامت و نحوة ارتباط کارکنان بیشترین رابطه را با رضایت مدیران تربیت بدنی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Physical Education Managers' Satisfaction from Sport Medicine Federation Services to Injured Athlete University Students

نویسندگان [English]

  • minou seifali 1
  • mahmoud goudarzi 2

چکیده [English]

The aim of the present research was to study physical education managers' satisfaction from sport medicine federation services to injured athlete university students. A questionnaire was used to gather the data. Experts approved the validity of the questionnaire and the reliability was calculated by Cronbach's alpha (?=0.70). The statistical population of this research included MSRT universities (Ministry of Science، Research and Technology). The questionnaire was distributed among 58 sport managers of these universities and 48 questionnaires were returned. Descriptive and deductive statistical methods (Spearman correlation and regression test) were used to analyze the data. The results showed a significant relationship between sport managers’ satisfaction and these variables: paying damages, the quality of sport medicine federation staff's relations, the rate of services and the proportion of insurance cover while there was no significant relationship between managers' satisfaction and providing information about the services. The results of multivariable data analysis showed that paying damages and the quality of staff's relations had the most significant relationship to physical education managers’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injured Athlete Students.
  • Insurance services
  • Physical Education Managers in Iran Universities
  • Satisfaction
  • Sport Medicine Federation