دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400 
1. تاثیرات برنامه ورزشی نود بر داوران فوتبال ایران

صفحه 341-356

عبدالرضا عبودی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


9. معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

صفحه 473-510

الهام فسنقری؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدحسین قربانی


11. تعیین شاخص‌های مؤثر بر الگوی فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی مطالعۀ موردی؛ استان اردبیل

صفحه 539-546

مجید جاوید؛ قدرت الله باقری؛ علی مقدم زاده؛ حسن اسدی؛ حسن الماسی


16. بررسی نقش ابعاد حکمرانی خوب در تبیین توسعة منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان

صفحه 659-686

سیدجلیل میریوسفی؛ الهام بحرینی؛ نسرین بیگلری