نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار روش‌ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکدۀ روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، پژوهشکدۀ گردشگری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

چکیده

فصلی بودن گردشگری، به‌خصوص در مقاصد سردسیر که به اصطلاح مقاصد گردشگری زمستانی نامیده می‌شوند، بسیار مشهود است. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازۀ نظری و ارائۀ الگوی جامع در خصوص پدیدۀ فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر کـاربردی‌ است و با توجه به جدید بودن حوزۀ پژوهش و نبود مطالعه‌ای جامع دربارۀ فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش سیستماتیک گراندد تئوری انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و اقتصاد، مدیران ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانس‌های گردشگری در استان اردبیل بودند. برای انتخاب نمونه‌های تحقیق از ترکیب چند روش نمونه‌گیری نظری استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های کیفی استفاده شد. پس از انجام 21 مصاحبه، کدها به حد اشـباع نـظری رسـید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌صورت نظام‌مند و با استفاده از روش تحلیل تم در محیط نرم‌افزار Nvivo 12 Plus صورت گرفت. پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نهایـت 75 کـد شناسـایی شـد که با توجه به اهمیت در 6 طبقۀ اصلی دسته‌بندی شدند. نتایج پژوهش راهکار‌های مناسبی را در اختیار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان استان قرار می‌دهد و با اجرای آنها می‌توانند سرعت توسعۀ اقتصادی مقاصد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Effective Indicators on Seasonal Pattern of Sport Tourism Destinations Case Study, Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Majid Javid 1
  • Ghodratallah Bagheri 2
  • Ali Moghadamzadeh 3
  • Hasan Assadi 4
  • Hassan Almasi 5

1 Ph.d, sport management, Farabi campus, university of Tehran, Qom, Iran

2 Associate Prof, sport management, Farabi campus, university of Tehran, Qom, Iran

3 Assistant Prof, psychiatric, psychology faculty, university of Tehran, Tehran, Iran

4 Professor, sport management, physical education faculty, university of Tehran, Tehran, Iran

5 Associate Prof, Research Institute of Tourism, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran, Iran

چکیده [English]

Seasonality of tourism is obvious, especially in cold tourism destinations which is so called winter tourism destination. The purpose of present study was to discover a theoretical structure & deliver a comprehensive pattern about seasonality phenomenon of sport tourism destinations in Ardabil province. This study is a practical one. It's worth mentioning that our study was conducted in a new field & no comprehensive investigation has been done which covers overview of seasonality about sport tourism destinations. Thus, this research was conducted using qualitative approach and based on systematic around theory method. Statistical population of this study consisted sport management experts, tourism and economy experts, department of cultural heritage & tourism managers, department of Sport & youth managers, provincial government managers, municipality managers, parliament members & tourism agencies managers of Ardabil province. Mixed of some theoretical sampling methods were utilized to select the samples of this study, qualitative interviews were conducted to gather information in our study. Data and codes reached theoretical saturation following 21 interviews. Statistics analysis were conducted systematically by using thematic analysis method in Nvivo 12 Plus software. Finally, 75 codes were identified after analyzing data which were classified in 6 main classes based on their importance. The results of present study provide the politicians & planners of this province with adequate approaches to expedite the process of developing tourism destinations economically in Ardabil Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Destinations
  • Seasonality
  • Regional Economy
  • Winter Tourism
  • Adventure Tourism
1.   Javid M, Almasi H, Naghipoor B. Sport Tourism and the Economic Impacts on Host Communities. Sport Manag Stud [Internet]. 2015 Oct 23;7(32):13–32. (In Persian)
2.   Vosughi L, dadvar khani F, motiee langerudi S. H, Rahnamai M.t. Winter tourism and examining important factors in tourist satisfaction Case study: Shemshak and Darbandsar resorts as two winter destinations. Tour Manag Stud [Internet]. 2011 May 22;6(15):1–28. (In Persian)
3.   Shapoval V, Wang MC, Hara T, Shioya H. Data mining in tourism data analysis: inbound visitors to Japan. J Travel Res. 2018;57(3):310–23.
4.   Javid M. Design the Pattern of Regional Economic Development of Sport Tourism Destinations: System Dynamics Approach(Case Study of Ardabil Province). Ph.D Thesis in Sport Managment, University of Tehran; 2019. p:8 (In Persian).
5.   Pourjahan S. The Impact of Destination Marketing Management on Mitigating of Tourism Seasonality in Hamedan. MSc dissertation, Management & Accounting Faculty, Allame Tabataba’ee University. 2011.pp:23 (in persian).
6.   Juvan E, Ovsenik R. Integration as a Tool of Destination Management – The Case of Rural and Rural Fringe Areas. Organizacija. 2008;41(1):31–40.
7.   Senbeto DL, Hon AHY. A dualistic model of tourism seasonality: Approach–Avoidance and Regulatory Focus Theories. J Hosp Tour Res. 2019;43(5):734–53.
8.   Sainaghi R, Phillips P, d’Angella F. The balanced scorecard of a new destination product: Implications for lodging and skiing firms. Int J Hosp Manag. 2019;76:216–30.
9.   Butler R. Addressing seasonality in tourism: The development of a prototype. In: Paper pesented at the Punta del Este Conference. Madrid: UNWTO; 2014. 1-16.
10. Goeldner CR, Ritchie JRB. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. TWELFTH ED. Inc, New Jersey. John Wiley & Sons, Inc.; 2011. p.280
11. Malik G. NICHE TOURISM : A SOLUTION TO SEASONALITY. 2018;05(02):80–3.
12. Corluka G. TOURISM SEASONALITY – AN OVERVIEW. J Bus Paradig. 2019;Vol 4(No 1,):21–43.
13. Kastenholz E, Lopes de Almeida A. Seasonality in rural tourism the case of North Portugal,. Tour Rev. 2008;63:5–15.
14. Petrevska B. Investigating tourism seasonality in Macedonia. UTMS J Econ. 2013;4, No:37–44.
15. Hajinejad A, Ghaderi J, Fatahi A, Bagheri F, Abdi N. Investigating the Seasonal Effects of Tourism Activities on Job Security of Tourism Personnel (Case Study: Sarein City). J Reg Plan. 2014;4(15):29–44. (In Persian).
16. Chung JY. Seasonality in Tourism: A Review, e-Review of Tourism Research (eRTR). 2009;7(5):82–96.
17. Ferrante M, Lo Magno GL, De Cantis S. Measuring tourism seasonality across European countries. Tour Manag [Internet]. 2018 Oct 1 [cited 2019 Nov 14];68:220–35.
18. Vanhove N. The economics of tourism destinations, second edition. The Economics of Tourism Destinations, Second Edition. 2011. pp:1 –327.
19. Vergori AS. Patterns of seasonality and tourism demand forecasting. Tour Econ. 2017;23(5):1011–27.
20. Grobelna A, Skrzeszewska K. Seasonality : Is it a problem or challenge facing future tourism employment ? Implicati ons for management. J Entrep Manag Innov. 2019;15(1):205–30.
21. Pegg S, Patterson I, Vila P. The impact of seasonality on tourism and hospitality operations in the alpine region of New South Wales, Australia. Int J Hosp Manag [Internet]. 2012;31(3):659–66.
22. Martín M, María J, Fernández S, Antonio J, Martín R, Antonio J. Comprehensive evaluation of the tourism seasonality using a synthetic DP2 indicator. Tour Geogr. 2019;21(2):284–305.
23. Yamani M, Gorabi A, Shamsipour AA, Moradi Pour F. Evaluation of Geoclimatic of Mountainous Textures to Identify Winter Geotourism Areas (Case Study: Lorestan Province). Sci J Manag Syst [Internet]. 2015 Jan 21;4(16):81–94. (in persian).
24. Javid F, Javid M, Ghafouri F, Goodarzi S. Sports Tourism and Sustainable Development of Host Cities; A Case Study of Sarein Winter Sports Festival. Strateg Stud Youth ans Sport (in press). 2018;1–21. (in persian).
25. Rezaei B, Abbaspour A, Niknami M, Rahimian H, Delavar A. Design and Modeling of Related Factors in Academic Entrepreneurship. Sci J Manag Syst. 1392;7(3 (22)):179–202. (in persian).
26. Abedi Ja’fari H, Taslimi M, Faghihi A, Sheikhzade M. Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities). Strateg Manag Thought [Internet]. 2011;5(2):151–98.
27. Sainaghi R, Mauri AG, Ivanov S, d’Angella F. Mega events and seasonality: The case of the Milan World Expo 2015. Int J Contemp Hosp Manag. 2019;31(1):61–86.
28. Turrión-Prats J, Duro JA. Tourist seasonality and the role of markets. J Destin Mark Manag. 2018;8:23–31.
29. Jalilian N, kaaroubi M, Ghaderi E. Feasibility Study of Cultural Event Tourism Development and Its impact on Seasonal Demand Adjustment of tourist destinations Case study: Hamadan City. Tour Manag Stud [Internet]. 2019 May 22;14(45):35–56. (in persian).
30. Saeedi Y, Zulfiqari B. Weekend color in the country. the world of economy, Newspaper Issue 4739. 2019; (in persian).
31. Cellini R, Rizzo G. Private and public incentive to reduce seasonality: A theoretical model. Econ Discuss Pap. 2012;(2012–16).
32. Getz D, Page SJ. Progress and prospects for event tourism research. Tour Manag [Internet]. 2016 Feb 1 [cited 2019 Dec 2];52:593–631.
33. Connell J, Page SJ, Meyer D. Visitor attractions and events: Responding to seasonality. Tour Manag. 2015;46:283–98.
34. Duro JA. Seasonality of hotel demand in the main Spanish provinces: Measurements and decomposition exercises. Tour Manag. 2016;52:52–63.
35. Sainaghi R, Mauri A, d’Angella F. Decomposing seasonality in an urban destination: the case of Milan. Curr Issues Tour. 2019;22(16):1919–24.
36. Ashworth J, Thomas B. Patterns of seasonality in employment in tourismin the UK. Appl Econ Lett. 2010;6:735-9.
37. María J, Martín M, Ostos S. Analysis of Tourism Seasonality as a Factor Limiting the Sustainable Development of Rural Areas. J. of Hospi and Tour Research 2019;1–31.
38. Királová A, Malachovský A. Developing Destination Marketing Strategy for Success (The Case of the Czech Republic). Int J Strateg Innov Mark. 2014;1:91–100.
39. Barros C, Sousa B. Price and Marketing Strategy in Tourism Contexts: A preliminary study to mitigating seasonality. Int J Mark Commun New Media. 2019;7(12):24–38.