نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. تعداد 199 نفر از بین 405 مدیر ورزشی اصفهان به‌عنوان نمونۀ آماری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های الگوهای مدیریتی باس (1996)، مهارت‌های مدیریتی و مهارت‌های روانی محقق‌ساخته بود که روایی صوری، محتوایی و پایایی آن تأیید شده و به‌کار گرفته شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت‌های روانی بر مهارت‌های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی اصفهان تأثیر دارد. همچنین الگوهای مدیریتی تحت تأثیر مهارت‌های مدیریتی قرار دارند و نتایج نشان‌دهندۀ مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است (055/0 =,RMSEA90/0=,GFI90/0 =AGFI). از آنجا که مدیران به سطح مناسبی از مهارت‌های روانی نیاز دارند و این مهارت‌ها به‌صورت مستقیم بر استفاده از مهارت‌های فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی و در نهایت انتخاب الگوی مدیریت مؤثر است، مدیران می‌بایست سطح مهارت‌های روانی خود را افزایش دهند تا بتوانند سازمان‌ها را به سمت اثربخشی حداکثری هدایت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Modeling of Mental Skills on Management Skills and Select Management Style's Sport Managers

نویسندگان [English]

 • Maryam Shamiri 1
 • Rasool Nazari 2

1 Master Science Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to present a pattern for the effect of psychological skills on management skills and selection the management pattern of sport managers in Isfahan. .The method of this research was descriptive – correlation. For this purpose 199 people of 405 sport managers were evaluated as statistical sample. The required information was collected through management patterns questionnaire by bass (1996), management skills and Psychic skills researcher made questionnaire. Path analysis was used for the analysis. The results showed that psychological skills affect on management skills and selection of management pattern of sport managers. Management skills also influenced the management patterns. In fact, the results indicate the suitability of structural equation model. (AGFI=0.90, GFI= 0.90, RMSEA= 0.055). There was no significant difference and the dominant leadership style of managers was transformational style. Based on findings suggest that sport managers enhance their psychic skills so that they can perform their duties properly. Also in choose of sport managers be considered the model proposed in this study as a guide.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Skills
 • Management Model
 • Mental Skills
 • Perceptual Skills Political Skills
 • Technical Skills
 1. Bigler K. Alizadeh M. H. Khabiri. M. Investigation of psychological skills with injury of football players of Tehran teams of Iranian Premier League. Sports Medicine. 2014.2(6).98.
 2. Birrer, D., & Morgan, G. Psychological skills training as a way to enhance an athlete’s performance in high-intensity sports. Scand J Med Sci Sports, 2010.20, 78–87.
 3.  Fani, F. Sheikhinejad, F. Rasht Moghaddam A. The nature of the dimensions and methods of training and development of political skills in the organization. Management studies on law enforcement education. 2013. 24(1). 50-49.
 4. Fani, A. Sheikhinejad, F. Danaei, Fard H. Hassanzadeh. A study of the modulating effects of political skill and political will in the relationship between the perception of organizational policy and political behavior studied: water industry. Management research in Iran. 2014.18(1). 221-193.
 5. Gabriel, gheovghe .Alina, lonela. Research on the management of sport. Social and beharioalscienes. 2015. 14(1). 670
 6. Goodarzi M. Theoretical r. Ehsani M. Presenting a structural equation model of the effect of communication skills on management skills of sports managers. Applied research in management and biological sciences in sports. 2012. 1(1). 131-19.
 7. Halajiyan, M. Zartoshtiyan, SH. Tondneyes, F. Relationship between transformational and pragmatic management models of coaches with the commitment of Iranian Handball Premier League players. Research in sports science. 2011. 11(1. 44-27.
 8. KeramatiMoghadam, M., Noredini, M., Hojaji, S. N. The comparison of amateur male and female chess players’ mental skills in Iran. Journal of Novel Applied Sciences, 2015.4(5), 550-554.
 9. Khairmand M, Lotfi H, Etebarian A. Relationship between managerial skills of Isfahan Agricultural Bank branch managers and branch efficiency. Institute of Humanities and Cultural Studies. Comprehensive portal of humanities. 2012. 2(1). 119- 93.
 10. Moradi M. Jafari, A. Omidi A. Alidost ghafarokhi, A. Modeling the Impact of Transformational Leadership and Organizational Justice on Organizational Citizenship Behaviors of Employees of the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. Sport Managment.2013. 4(1). 124-107.
 11. Nazar, R. Dadkhah A. Yektayar M. The role of communication skills in choosing the management model of sports media managers in Isfahan province. Communication management in sports media. 2013.2(1). 7-12.
 12. Nazri, R. Qasemi H. Sohrabi Z. Investigating the relationship between communication skills, managerial models of organizational culture and effectiveness of managers in sports organizations: a model of structural equations. Journal of Sports Management and Motor Behavior. 2015. 21(1). 102-93.
 13. Nazem, F. Haddadpour S. Providing a structural model of organizational justice based on transformational and pragmatic leadership styles in Islamic Azad University. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management. Forth year. 2013.1(1). 66-51
 14. Omoregie, P. O., Tetteh-Opai, A. T. &Obajimi, G. A. Impact of transformation leadership style on managerial effectiveness in sports intitutions in Ghana. Journal of Occupational and Organisational psychology, 2015, 14 (1). 125
 15. Pourhassan S. Sheikh Ali Zadeh M. The effect of management models on organizational entrepreneurship in the General Department of Physical Education in Tehran province. Sports management studies.2015 28(1). 231-219.
 16. Salehi, H., Mohammadi, F. &Mohammadi, H. Relationship between management skills and customer experience management.Indian Journal of Science and Research, 2014,7 (1), 626-634.
 17. Sassanid Moghaddam Sh. Bahrololom, H. The Relationship between Emotional Intelligence and Mental Skills of Female Athletes of Shahroud University of Technology. Quarterly Journal of Research in Sports Management and Motor Behavior. 2011. 17(1). 29-28.
 18. Seyedinejat, S., Razaghi, M. E., Dousti, M. Prioritizing managerial skills based on Katz’s theory cast study: the managers of sports and youth in Mazandaran province.Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2014, 5(1), 33-47.
 19. Sheyalizade, M. Tojari, F. The effect of transformational leadership and organizational culture on organizational effectiveness in sports organizations. Sports Management Studies.2013. 17(1) .58-43.
 20. Turkish, H. Shorbache, A. Problems m r. Assessing Managers' Stress: Political Skills and Escape from Professional Pressures. Management: Management Development. 2014. 90(1). 49-45.
 21. Yaqubi A., Forghani Ozroudi M. B. Relationship between managerial model and fulfillment conditions in physical education managers in Tehran. Sports Management Studies. 2015. 28(1). 166-151.