نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی و اولویت‌بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران بود که به روش توصیفی- پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان تا سطح معاونان، هیأت رئیسۀ کمیتۀ ملی المپیک، عوامل برگزاری دوازدهمین دورۀ المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاه شهید بهشتی، مدیران ارشد فدراسیون‌های ورزشی حاضر در بازی‌های المپیک، بازی‌های آسیایی و جام‌های جهانی رشته‌های مختلف شامل رئیس، نواب رئیس و دبیر فدراسیون مربوطه و در مجموع 134 نفر بودند. به‌علت محدود بودن تعداد اعضای جامعه، از روش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که روایی آن با استفاده از نظرهای استادان و متخصصان تربیت بدنی در امر رویداد تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (86/0=α) به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی از آمار توصیفی و به‌منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق ضعف امکانات زیربنایی و زیرساختی و عوامل اقتصادی از مهم‌ترین موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است و پس از آن موانع و مشکلات اجتماعی-فرهنگی و محیطی بیشترین تأثیر را در عدم کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی داشته‌اند. بررسی موانع کسب میزبانی می‌تواند سازمان درخواست‌دهندۀ میزبانی و مسئولان اجرایی ورزش کشور را قادر سازد تا ضعف‌ها و کمبودهای موجود کشور در این بخش را شناسایی و برنامۀ راهبردی مؤثرتری را به‌منظور کسب میزبانی رویداد در آینده تدوین کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modelling and Prioritization of Barriers to Hosting International Sport Mega Event in Iran

نویسندگان [English]

  • Shahram Abdi 1
  • Seyed Nasrollah Sajjadi 2

1 Ph. D of Sport Management, Faculty of Sport Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor in Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aims at Modelling and Prioritizing the Barriers to Hosting International Sport Mega Event in Iran which was carried out in a field descriptive-survey method. The statistical population consisted of Ministry of sport and youth managers to the level of deputy, board of directors of national Olympic committee, members of the organizing students twelfth Olympiad in Shahid Beheshti university nagers to the level of deputy (ant                ust GHahfarrokhi, senior executives sports federations in the Olympic Games, Asian Games and World Cup other disciplines (25 federations), consisted of president, vice president and secretary of the federation  that sum was equal to 134. In this study, we used the total number of samples due to the limited number of community members, so the sample was equal to the statistical population. The measuring tool was a questionnaire, which had been confirmed by the supervision of professors and experts of physical education, and its stability was acquired through the Cronbach's alpha (α=0.86). The descriptive statistics were used to analyze the demographic characteristics and the Friedman test was used to prioritize the study variables. The results indicate that the weakness of Infrastructural facilities and Economical of the most important Barriers to the hosting international sport mega events and then Socio-Cultural and Environmental barriers had the greatest impact in the barriers of hosting international mega events sporting. Survey barriers to hosting could enable hosting applicant organization and country executive sport until to identify weaknesses and defects in this part, and develop effective strategic plan for hosting event in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Sport Mega Event
  • Sport International Event
  • Hosting
  • Modelling
  • Barriers
1. Dolles, H., and Soderman, S. (2008). “Mega-Sorting Events in Asia-Impacts on Society, Business and Management: An Introduction”. Asian Business and Management, Volume 7, Palgrave Macmillan, pp. 147-162.
2. Douglas, N., Douglas, G., & Derrett, R., (2001). “Special interest groups: context and Cases”. John Wiley & Sons, Brisbane, Qld. pp. 261-268.
3. Masterman, G. (2014). Strategic sports event management. Routledge. 123-124.
4. Emiry, P.R. (2002). “Bidding to host a major sports event: the local organizing committee perspectives”. The international journal of public sport management, Vol. 15, No. 4, pp. 316-358.
5. Roche, M. (2012). “Mega Events and communicative changes. The Complex media-Sport in the Internet Age”. In: Goig, R. L. (Ed.). megaeventos Sports - Scientific Perspectives and Case Studies. Barcelona: Editorial UOC. pp. 25-40.
6. Horne, J., & Manzenreiter, W. (2006). “An introduction to the sociology of sports mega-events1”. The Sociological Review, 54(s2), pp. 1-24.
7. Ozbey, Z. (2011). “Benefits of Bidding and Hosting the Olympic Games: Istanbul 2020”. International Journal of Developmental Sport Management. Vol, 1. No.1, pp. 98-109 www.IJDSM.org.
8. Pitts, A. & Liao, H. (2009). “Sustainable Olympic Design and Urban Development”. (Abingdon: Routledge). pp. 340-347.
9. Essex, S., & Chalkley, B. (1998). “Olympic Games: catalyst of urban change”. Leisure studies, 17(3), pp. 187-206.
10. Andam, R., Mahdizadeh, R., Taghipour Jahromi, F. (2014). Investigating the impacts of holding sport events on host community Case study: University of Birjand as the host of 11th sport –cultural Olympiad of University girl students in Iran. Contemporary Studies On Sport Management, 3(6), 73-85. [In Persian]
11. Kostas, K., and Kaplanidou, K. (2010). “Event leveraging of mega sport events: a SWOT analysis approach”. International Journal of Event and Festival Management, Vol.1 No.3, 2010, pp. 170-185.
12. Minnaert, L. (2012). “An Olympic legacy for all? The non-infrastructural outcomes of the Olympic Games for socially excluded groups (Atlanta 1996eBeijing 2008)”. Tourism Management, No. 33, pp. 361-370.
13. Baumann, R & Matheson, V, (2013). “Infrastructure Investments  and Mega-Sports Events: Comparing the Experience of Developing and Industrialized Countries”. Department of Economics and Accounting College of the Holy Cross, http://academics.holycross.edu/ economics-accounting, pp. 1-36.
14. Li, SH., Blake, A., Thomas, R. (2013). “Modelling the economic impact of sports events: The case of the Beijing Olympics”. Contents lists available at SciVerse ScienceDirect, Economic Modelling. pp. 235-244.
15. Manzenreiter, W. (2008). “The “benefits” of hosting: Japanese experiences from the 2002 Football World Cup”. Asian Business and Management, 7, pp. 201-224.
16. Preuss, H. (2007). “The Conceptualisation and Measurement of Mega Sport Tourism”. Journal of Sport & Tourism, 12(3-4), pp. 207-227.
17. Smith, A., & Fox, T. (2007). “From'event-led'to'event-themed'regeneration: the 2002 Commonwealth Games legacy programme”. Urban Studies, 44(5-6), pp. 1125-1143.
18. Koosha, M. (2013). Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Application for hosting and holding Mega sporting events in Iran, Master Thesis, Kermanshah University, 2-8. [In Persian]
19. Hoseini, S.A. (2007). Sports Marketing Guide, First Edition, Bamdad Ketab Publishing, 37-72. [In Persian]
20. Taleghani, Gh.R & Ghafary, A, (2014). “Providing a management model for the development of sports tourism”. The 3rd International Geography Symposium- GEOMED2013, Social and Behavioral Sciences 120, pp. 289-298.
21. Gratton, C., Shibli, S., & Coleman, R. (2006). “The economic impact of major sports events: a review of ten events in the UK”. The Sociological Review, 54, pp. 41-58.
22. Iran's situation in hosting the Asian Cups / Ban on women is a negative point, Hamshahri Online, 6 August 2014, News ID: 267975, 1. http://www.hamshahrionline.ir. [In Persian]
23. Moghimi, S.M. (2004). Entrepreneurship in Civil Society Institutions: A Study in Iranian Non-Governmental Organizations (NGOs), Tehran, University of Tehran Publication, 20-36. [In Persian]
24. Sadri, G., & Lees, B. (2001). "Developing corporate culture as a competitive advantage". Journal of Management Development, 20(10), pp. 853-859.
25. GiKoo Y. (2004). “Sport sponsorship match-up effect on consumer based brand equity: an application of the schematic information process. Unpublished doctoral degree dissertation”. Department of sports management, recreation management and physical education. Florida State University.
26. Huda.H Al-Khaja (2001). “Investors opinions about sports marketing in Bahrain”. The Sport Journal, 4(4). www.The sportjournal.org/ 2001 journal/ vol4_ no4. pp. 111-123.
27. Dreyer, L, (2011). “Hosting an Olympic Games: Implications for the public sector”. Development Planning Division Working Paper Series No. 26, Development Bank of Southern Africa (DBSA), pp. 1-43.
28. Mehrabi, J., Khalili Shavarini, S., Khalafi, A. (2012). A Study of the Barriers to Iran's Tourism Industry Development. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1391(9), 1-10. [In Persian]
29. Asadi, N. (2013). Prioritizing the competencies of sports event managers from the perspective of university professors and managers of Iranian sports federations, University of Tehran Master Thesis, 2-5. [In Persian]
30. Lamberti, L., Noci, G., Guo, J., & Zhu, S. (2011). “Mega-events as drivers of community participation in developing countries: The case of Shanghai World Expo”. Tourism Management, 32(6), pp. 1474-1483.