مدلسازی و اولویت‌بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی و اولویت‌بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران بود که به روش توصیفی- پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان تا سطح معاونان، هیأت رئیسۀ کمیتۀ ملی المپیک، عوامل برگزاری دوازدهمین دورۀ المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاه شهید بهشتی، مدیران ارشد فدراسیون‌های ورزشی حاضر در بازی‌های المپیک، بازی‌های آسیایی و جام‌های جهانی رشته‌های مختلف شامل رئیس، نواب رئیس و دبیر فدراسیون مربوطه و در مجموع 134 نفر بودند. به‌علت محدود بودن تعداد اعضای جامعه، از روش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که روایی آن با استفاده از نظرهای استادان و متخصصان تربیت بدنی در امر رویداد تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (86/0=α) به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی از آمار توصیفی و به‌منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق ضعف امکانات زیربنایی و زیرساختی و عوامل اقتصادی از مهم‌ترین موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است و پس از آن موانع و مشکلات اجتماعی-فرهنگی و محیطی بیشترین تأثیر را در عدم کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی داشته‌اند. بررسی موانع کسب میزبانی می‌تواند سازمان درخواست‌دهندۀ میزبانی و مسئولان اجرایی ورزش کشور را قادر سازد تا ضعف‌ها و کمبودهای موجود کشور در این بخش را شناسایی و برنامۀ راهبردی مؤثرتری را به‌منظور کسب میزبانی رویداد در آینده تدوین کنند.

کلیدواژه‌ها


1. Dolles, H., and Soderman, S. (2008). “Mega-Sorting Events in Asia-Impacts on Society, Business and Management: An Introduction”. Asian Business and Management, Volume 7, Palgrave Macmillan, pp. 147-162.
2. Douglas, N., Douglas, G., & Derrett, R., (2001). “Special interest groups: context and Cases”. John Wiley & Sons, Brisbane, Qld. pp. 261-268.
3. Masterman, G. (2014). Strategic sports event management. Routledge. 123-124.
4. Emiry, P.R. (2002). “Bidding to host a major sports event: the local organizing committee perspectives”. The international journal of public sport management, Vol. 15, No. 4, pp. 316-358.
5. Roche, M. (2012). “Mega Events and communicative changes. The Complex media-Sport in the Internet Age”. In: Goig, R. L. (Ed.). megaeventos Sports - Scientific Perspectives and Case Studies. Barcelona: Editorial UOC. pp. 25-40.
6. Horne, J., & Manzenreiter, W. (2006). “An introduction to the sociology of sports mega-events1”. The Sociological Review, 54(s2), pp. 1-24.
7. Ozbey, Z. (2011). “Benefits of Bidding and Hosting the Olympic Games: Istanbul 2020”. International Journal of Developmental Sport Management. Vol, 1. No.1, pp. 98-109 www.IJDSM.org.
8. Pitts, A. & Liao, H. (2009). “Sustainable Olympic Design and Urban Development”. (Abingdon: Routledge). pp. 340-347.
9. Essex, S., & Chalkley, B. (1998). “Olympic Games: catalyst of urban change”. Leisure studies, 17(3), pp. 187-206.
10. Andam, R., Mahdizadeh, R., Taghipour Jahromi, F. (2014). Investigating the impacts of holding sport events on host community Case study: University of Birjand as the host of 11th sport –cultural Olympiad of University girl students in Iran. Contemporary Studies On Sport Management, 3(6), 73-85. [In Persian]
11. Kostas, K., and Kaplanidou, K. (2010). “Event leveraging of mega sport events: a SWOT analysis approach”. International Journal of Event and Festival Management, Vol.1 No.3, 2010, pp. 170-185.
12. Minnaert, L. (2012). “An Olympic legacy for all? The non-infrastructural outcomes of the Olympic Games for socially excluded groups (Atlanta 1996eBeijing 2008)”. Tourism Management, No. 33, pp. 361-370.
13. Baumann, R & Matheson, V, (2013). “Infrastructure Investments  and Mega-Sports Events: Comparing the Experience of Developing and Industrialized Countries”. Department of Economics and Accounting College of the Holy Cross, http://academics.holycross.edu/ economics-accounting, pp. 1-36.
14. Li, SH., Blake, A., Thomas, R. (2013). “Modelling the economic impact of sports events: The case of the Beijing Olympics”. Contents lists available at SciVerse ScienceDirect, Economic Modelling. pp. 235-244.
15. Manzenreiter, W. (2008). “The “benefits” of hosting: Japanese experiences from the 2002 Football World Cup”. Asian Business and Management, 7, pp. 201-224.
16. Preuss, H. (2007). “The Conceptualisation and Measurement of Mega Sport Tourism”. Journal of Sport & Tourism, 12(3-4), pp. 207-227.
17. Smith, A., & Fox, T. (2007). “From'event-led'to'event-themed'regeneration: the 2002 Commonwealth Games legacy programme”. Urban Studies, 44(5-6), pp. 1125-1143.
18. Koosha, M. (2013). Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Application for hosting and holding Mega sporting events in Iran, Master Thesis, Kermanshah University, 2-8. [In Persian]
19. Hoseini, S.A. (2007). Sports Marketing Guide, First Edition, Bamdad Ketab Publishing, 37-72. [In Persian]
20. Taleghani, Gh.R & Ghafary, A, (2014). “Providing a management model for the development of sports tourism”. The 3rd International Geography Symposium- GEOMED2013, Social and Behavioral Sciences 120, pp. 289-298.
21. Gratton, C., Shibli, S., & Coleman, R. (2006). “The economic impact of major sports events: a review of ten events in the UK”. The Sociological Review, 54, pp. 41-58.
22. Iran's situation in hosting the Asian Cups / Ban on women is a negative point, Hamshahri Online, 6 August 2014, News ID: 267975, 1. http://www.hamshahrionline.ir. [In Persian]
23. Moghimi, S.M. (2004). Entrepreneurship in Civil Society Institutions: A Study in Iranian Non-Governmental Organizations (NGOs), Tehran, University of Tehran Publication, 20-36. [In Persian]
24. Sadri, G., & Lees, B. (2001). "Developing corporate culture as a competitive advantage". Journal of Management Development, 20(10), pp. 853-859.
25. GiKoo Y. (2004). “Sport sponsorship match-up effect on consumer based brand equity: an application of the schematic information process. Unpublished doctoral degree dissertation”. Department of sports management, recreation management and physical education. Florida State University.
26. Huda.H Al-Khaja (2001). “Investors opinions about sports marketing in Bahrain”. The Sport Journal, 4(4). www.The sportjournal.org/ 2001 journal/ vol4_ no4. pp. 111-123.
27. Dreyer, L, (2011). “Hosting an Olympic Games: Implications for the public sector”. Development Planning Division Working Paper Series No. 26, Development Bank of Southern Africa (DBSA), pp. 1-43.
28. Mehrabi, J., Khalili Shavarini, S., Khalafi, A. (2012). A Study of the Barriers to Iran's Tourism Industry Development. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1391(9), 1-10. [In Persian]
29. Asadi, N. (2013). Prioritizing the competencies of sports event managers from the perspective of university professors and managers of Iranian sports federations, University of Tehran Master Thesis, 2-5. [In Persian]
30. Lamberti, L., Noci, G., Guo, J., & Zhu, S. (2011). “Mega-events as drivers of community participation in developing countries: The case of Shanghai World Expo”. Tourism Management, 32(6), pp. 1474-1483.