دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1400 
1. تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی

صفحه 1-14

ابوالفضل فراهانی؛ سمیه قلی زاده؛ مرجان فراهانی؛ حبیب هنری


9. شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

صفحه 141-160

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی


16. تحلیل ابعاد هم‌افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون‌های ورزشی

صفحه 277-292

محمدرضا خجسته؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد