1. راهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش ایران

صفحه 1071-1091

میثم رحیمی زاده


2. مدلسازی نقش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب‌وکارهای ورزش‌های الکترونیکی با میانجیگری رفتار خرید

صفحه 1093-1105

حسین عبدالملکی؛ عباس خدایاری؛ جمال الدین شریعتی


3. مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور

صفحه 1107-1126

ماهنوش رضا زاده بروجنی؛ ناهید اتقیا


4. نیمرخ کارآفرینی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران و ارائة مدل اشتغال و کارآفرینی

صفحه 1127-1155

فرهاد عبدزاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمدرضا برومند؛ مرتضی فتاح پور مرندی


5. مذاکره برای امتیاز بهره‌برداری از مجموعه‌های ورزشی مبتنی بر نظریة بازی‌ها

صفحه 1157-1171

ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری؛ زهرا آقاسیان


6. طراحی الگوی فرایندی کسب‌وکار باشگاه‌های ورزشی تناسب اندام زنان

صفحه 1173-1195

راحله سادات واقفی نظری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


7. نقش آگهی‌های تبلیغاتی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از QEEG

صفحه 1197-1213

مجتبی قاسمی سیانی؛ سردار محمدی؛ محمد سلطان حسینی


8. اثر بودجه بر مشارکت ورزشی در ایران: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل

صفحه 1215-1233

سعید خانمرادی؛ شیرین زردشتیان؛ شهرام فتاحی؛ جف دیکسون


9. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بحران هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل سه‌شاخگی

صفحه 1235-1261

نسرین بیگلری؛ سید رضا حسینی نیا؛ هادی باقری؛ ویلیام تیموتی کومبس


10. هنجاریابی پرسشنامة نزاکت ورزشی در میان دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه گلستان)

صفحه 1263-1276

سینا پیغمبری؛ جلال کریمی؛ غلامرضا خوش فر


11. طراحی الگوی توسعة اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

صفحه 1277-1293

شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


12. طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس

صفحه 1295-1320

پریسا اکبری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ نوشین بنار


13. تدوین مدل مفهومی ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور

صفحه 1321-1335

حوریه گلینی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ بهاره سلیمانی تپه سری


14. شناسایی و وزن‌دهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت‌گذاری مهاجمان لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 1337-1355

محسن حیدری؛ سعید صادقی بروجردی؛ ولادمیر آندرف؛ سید حمید امیری


15. پهلوانان ایران از دیروز تا امروز

صفحه 1357-1379

مصطفی پیرمرادیان؛ پروین حقی


16. کمال‌گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران نخبة معلول جسمی: نقش میانجی تئوری خودمختاری

صفحه 1381-1399

مونا سمیع نیا؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا


17. ارائة مدل سیستم پویای صنعت ورزش کشور برای دوران پساکرونا با رویکرد نظریة آشوب

صفحه 1401-1418

محمد حیدری؛ احسان محمدی ترکمانی؛ مجید جاوید؛ محمد بیات


18. کووید-19 و چالش‌های اقتصادی پیش روی مربیان زن

صفحه 1419-1443

طیبه زرگر؛ حسین زارعیان؛ پدیده بلوری زاده