ارائة الگوی نقش عوامل شکل‌دهندة جو سالن‌های فوتسال بر رضایت‌مندی و تمایلات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتسال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری، مدیریت ورزشی، پردیس البرز، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائة الگوی نقش عوامل شکل‌دهندة جو سالن‌های فوتسال بر رضایت‌مندی و تمایلات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتسال ایران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی بود، که به شکل میدانی اجرا شد. جامعة آماری، شامل تماشاگران بالاتر از 15 سال مسابقات لیگ برتر فوتسال ایران (1395) بود. 397 تماشاگر مطابق جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة محقق‌ساختة جو در سه سطح (کلان، میانی و خرد) و پرسشنامة استاندارد رضایت‌مندی و تمایلات رفتاری تماشاگران بردی و همکاران (2005) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد میانی، خرد و کلان به‌ترتیب با ضریب مسیر 981/0، 940/0، 848/0 بیشترین سهم را در تبیین واریانس جو سالن‌های فوتسال دارند. براساس تحلیل مسیر مشخص شد که جو سالن‌ها ارتباط معناداری با رضایت‌مندی و تمایلات رفتاری تماشاگران دارد. همچنین آزمون سوبل نشان داد که 23 درصد از اثر کل تغییرات جو بر تمایلات رفتاری تماشاگران به‌صورت غیرمستقیم و براساس متغیر میانجی رضایت در سطح معناداری 05/0 تبیین می‌شود. بنابراین ضروری است باشگاه‌ها و مدیران آنها نهایت تلاش خود را به‌منظور ارتقای جو حاکم بر سالن‌های محل برگزاری از طریق افزایش سطح کیفی و کمی خدمات ارائه‌شده به هواداران به‌عنوان سرمایه‌های اصلی باشگاه به‌عمل آورند تا موجبات رضایت خاطر تماشاگران و حضور مجدد آنان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


 1. Woo Young Jang, Kevin, B. "Testing the External Validity of Sport Stadium Atmosphere (SSA)". Facilities/Events - Facility Marketing (College Sport), Poster, 2017, 10:15 AM, Room: Sopris, Friday, June 2.
 2. Zohreh Wendian, Karim; Khosravi Zadeh, Esfandiar. "Predicting the Behavioral Decisions of Professional Football Spectators: The Role of Result Quality, Performance Quality and Satisfaction", New Approaches in Sports Management, 2015,3 (10), pp. 45-55. (In Persian)
 3. Khatibi, Amin. "Design and model, making the factors that shape the atmosphere of the stadium, football", PhD thesis, University of Tehran, Faculty of Physical Education. 2014. (In Persian)
 4. Uhrich, S., Benkenstein, M, . "Sport Stadium Atmosphere: Formative and Reflective Indicators for Operationalizing the Construct". Journal of Sport Management. No: 2010, 24. PP: 211-237.
 5. Ricard W. J., Jeonghwan, (Jerry) C,. Yam B, L, . "How Does The Stadium Atmosphere At A College Football Game Affect Behavioral Intentions Across Gender Lines? The Mediating Role Of Spactator Satisfaction". International Journal of Management and Marketing Research, ISSN: 2016, 1931-0269 (print), Vol. 9. No. 2. PP: 41-58.
 6. Won, J., Kitamura, K.. "Motivational Factors Affecting Sports Consumption Behavior of K-league and J-league Spectators". International Journal of Sport and Health Science, Vol. 2006, 2 (7226) PP: 733-719.
 7. Biscaia, R., Correia, A., Yoshida, M., Rosado, A., Marôco, J.,. "The role of service quality and ticket pricing on satisfaction and behavioural intentions within professional football». Int J Sports Mark Spons; 2013, No. 14. PP: 301-325.
 8. Koenigstorfer, J., Groeppel-Klein, A., kunkel, T.,. "The Attractiveness of National and International Football Leagues: Perspectives of Fans of ‘‘Star Clubs’’ and ‘‘Underdogs’’". European Sport Management Quarterly.No: 2010, 10(2). PP: 127-163.
 9. Ricard W. J., Jeonghwan, (Jerry) C,. Yam B, L,. "How Does The Stadium Atmosphere At A College Football Game Affect Behavioral Intentions Across Gender Lines? The Mediating Role Of Spactator Satisfaction". International Journal of Management and Marketing Research, ISSN: 1931-0269 (print), 2016, Vol. 9. No. 2. PP: 41-58.
 10. Wagnsson, S., Sterling, A., Gustafsson H., Augustsson, C.. "Swedish youth football players’ attitudes towards moral decision in sport as predicted by the parent-initiated motivational climate". Psychology of Sport and Exercise, Vol. 2017, 25. PP: 110-114.
 11. Darvishzadeh Mahsa, Eidi Hossein, Shabani Moghaddam Keyvan, Khanmoradi Saeed. Investigating the atmosphere of Iranian sports stadiums in crowded sports events. New approaches in sports management.; 2016, 3 (10): 35-44 . (In Persian)
 12. Yueh Chen, C., Hsiu Lin, Y., Ting Chiu, H. "Development and psychometric evaluation of sport stadium atmosphere scale in spectator sport events". EuropeanSport Management Quarterly. 2013, No: 13 (2). PP: 200 - 215.
 13. Fernandes, T., Neves, S. "The role of servicescape as a driver of customer value in experience-centric service organizations: the Dragon Football Stadium case". Journal of Strategic Marketing. 2014, No.12. PP:1-13.
 14. Hemmatinejad, Mehr Ali; Tracy Taylor; Gholizadeh, Mohammad Hossein; Faraji, Rasoul. "Prioritization of factors affecting the security of Iranian football stadiums using the method of hierarchical analysis", Sports Management, 2016, 8 (1), pp. 69-85. (In Persian)
 15. Fathinia, Mohammad. "Pathology of TV sports programs in terms of how to address the behavioral abnormalities of football spectators", Quarterly Journal of Communication Research, 2010,4 (5), pp. 131-105. (In Persian)
 16. Yusoff, N H. "Types of Deviant Behavior among Football Fans in Malaysia". Mediterranean Journal of Social Sciences. 2016, No: 7(1). PP: 59-62.
 17. Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsigilis, N., Karvounis, S. "Predicting spectator's behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality". Sport Management Review. 2013, No: 16(1). PP: 85–96.
 18. Banar, Noushin, Emami, Mina.. Investigating and presenting the quality model of Iranian women volleyball human capital communication. Human Resource Management in Sport, 2016,4 (1), 1-16. doi: 10.22044 / shm.2016.868. (In Persian)
 19. Fallahi, Ahmad; Asadi, Hassan; Khabiri, Mohammad. "Exploratory study of the factors affecting the presence of spectators in the Iranian Football Premier League", Research in Sports Sciences, 2010, 28 (4), pp. 33-51. (In Persian)
 20. Quaquebeke, N., Giessne, S. R.. "How embodied cognitions affect judgments: Height related attribution bias in football foul calls". Journal of sport & Exercise Psychology. 2010, No. 32. PP: 3-22.
 21. Marko, S,. Christian, M., Ringle, S, R,. Siegfried, P., Gudergan. "In Pursuit of understanding What Drives Fan Satisfaction". Journal of Leisure Research, 2014, Vol. 46, No. 4, PP: 419 – 447.
 22. Emadi, Mehdi; Naseh, Mahtab . "Analysis of Factors Affecting Spectator Satisfaction and Presence in Iranian Premier League Stadiums", Quarterly Journal of Sports Management and Development, 2014, 2 (5), pp. 63-75. (In Persian)
 23. Ramezani Nejad, Rahim; Rahmani Nia, Farhad; Boroumand, Dolq Mohammad Reza. "Investigation of the incidence of aggressive behaviors of players of Pegah football team players in the competitions of the Iranian Professional Football League" Journal of Sports Management, 2011, 1 (3), pp. 117 1 1101. (In Persian)