دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 
1. تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژة برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 601-620

اکبر جابری؛ سید نصرالله سجادی؛ حسن اسدی دستجردی؛ محمد خبیری


2. تحلیل سبک‌های زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی

صفحه 621-642

احسان محمدی ترکمانی؛ حسین معینی؛ قدرت اله باقری؛ حسن زارعی متین؛ حسین خنیفر


3. ارائه مدل صفات اخلاقی در آیین جوانمردی ایران

صفحه 643-664

محمد ابراهیم رزاقی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فرهانی


9. مدل پارادیمی توسعة سرمایه گذاری در ورزش

صفحه 759-788

ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری


15. سنجش سیستم مدیریت کیفیت سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000

صفحه 907-928

علی خزائی؛ حبیب هنری؛ احمد محمودی؛ سمیه جعفرپور مرزونی