تحلیل سبک‌های زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

4 استاد مدیریت پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

5 استاد مدیریت پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22059/jsm.2021.219013.1714

چکیده

سبک‌ زندگی مفهومی تمایز بخش در جوامع امروزی محسوب می شود. این پژوهش آمیخته با هدف تحلیل سبک زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی و ارائة سنخ‌شناسی از سبک‌های زندگی ورزشکاران انجام گرفت. در مرحلة کیفی با انجام مصاحبه‌های عمیق ساختارنیافته با 19 نفر از خبرگان آشنا با سبک زندگی ورزشکاران ایرانی و بهره‌گیری از رویکرد گلیزری نظریة داده‌بنیاد مؤلفه‌های سبک زندگی شناسایی شد، سپس برای مرحلة کمی پرسشنامه‌ای 64 سؤالی از کدهای مربوط به مؤلفه‌های سبک زندگی طراحی و توسط پنج نفر از خبرگان تأیید شد. از جامعة 1574 نفری ورزشکاران لیگ برتری در چهار رشتة فوتبال، فوتسال، والیبال و بسکتبال 308 نفر از ورزشکاران به‌صورت هدفمند و در دسترس پرسشنامه را تکمیل کردند. با اجرای تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار لیزرل 80/8 مدل اندازه‌گیری مؤلفه‌های سبک زندگی ورزشکاران نخبه آزمون شد و پس از اصلاح و تعدیل مورد برازش قرار گرفت. این مدل دارای ده مؤلفة تفکر حرفه‌ای، شایستگی‌های عاطفی، چشم‌انداز زندگی، سواد مالی، مسئولیت‌پذیری، مصرف مادی، تمایلات مصرف فرهنگی، فراغت و تفریح، مسائل شخصی و رفتارهای مذهبی بود. در ادامه از طریق تحلیل خوشه‌ای با نرم‌افزار Spss 23 پنج سبک غالب زندگی در بین ورزشکاران نخبه تحت عناوین مصرف‌گرا، روزمره، سودمند، حسابگر و حرفه‌ای شناسایی شد و با بررسی یافته‌های کیفی و کمی ویژگی‌های هر سبک زندگی بیان شد. 
 

کلیدواژه‌ها


Valizadeh, M.J. (2014). The need to provide a native Iranian Islamic definition of lifestyle. Cultural Engineering. 2014; 75, 55-30. (In Persian). 
Poladi, R. A study of youth lifestyle patterns. Master Thesis in Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. 2014; pp. 9-10. (In Persian).  
Giddens, A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. John Wiley & Sons. 2013.
Kaffashi, M. Structural Equation Modeling of Affective Life Style Indices on Social Identity (Case of Study: Students of Islamic Azad University). Journal of Iranian Social Development Studies. 2014; 6(3), 105-120. (In Persian). 
Fazeli, M. An Image of students cultural Lifestyle. Journal of Iranian Cultural Research. 2008; 1(1), 175-198. doi:10.7508/ijcr.2008.01.007. (In Persian). 
Leslie, G. R., Larson, R. F., & Gorman, B. L. Introductory sociology: Oxford University Press. pp. 35-37. 1994.
Chaney, D. Lifestyles: Routledge, pp. 1-12. 1996.
Irandoost, S. F., & Ghaderzadeh, O. Qualitative Study of Typology of Lifestyles: Study of the Youth in Mahabad City. Journal of Applied Sociology. 2014; 25(3), 135-161. (In Persian). 
Jalali Farahani, M., & Ali Doost Ghahfarkhi, I. Managing sports events and camps. Tehran, University of Tehran, pp. 41-40. 2012. (In Persian). 
Hesami, Z., Ramazan Khani, A., Sharif Kashani, B., Fallah Tafti, S., Heidari, G. Prevalence of tobacco use and knowledge and attitude towards it in male athletes of Iranian national teams 2008. Hakim. 2011; 13 (2), 120-115. (In Persian). 
Rasooli, S. M., Saatchian, V., & Elahi, A. Prioritization the aspects of athlete's endorsement on costumers purchase intention. Sport Management Studies. 2014; 6(24), 59-74. (In Persian). 
Telama, R., Nupponen, H., & Pieron, M. Physical activity among young people in the context of lifestyle. European physical education review. 2005; 11(2), 115-137.
Jeffreys, I. Lifestyle Profiling in High School Athletes. Strength & Conditioning Journal. 2006; 28(3), 77-79.
Ebrahimi, G., & Behnoei, A. Life Style and Its Dimensions among the Youth Studying Boys and Girls in the City of Babolsar. Quarterly of Cultural Studies & Communication. 2010; 6(18), 135-160. (In Persian). 
Soininen, M., & Storm, T. M. The life style of the youth, their everyday life and relationships in Finland. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010; 2(2), 1665-1669.
Zare B, Fallah M. The Youth Life Style in Tehran and its Determining Factors. Journal of Iranian Cultural Research. 2013; 5(4):75-105. (In Persian). 
Arai, A., KO, Y. J., & Ross, S. Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image. Sport Management Review. 2014; 17(2), 97-106.
Danaee Fard, H., Alvani, S. M., & Azar, A. Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Saffar Publication. 2015. (In Persian). 
Artinian, B. M., Giske, T., & Cone, P. H. Glaserian Grounded Theory in Nursing Research: Trusting Emergence: Springer Publishing Company. 2009; pp. 5-25. 
Habibpour, K., Safari, Reza. Comprehensive guide to using Spss. Third Edition, Tehran, Loyeh Publishing. 2012; pp. 745-718. (In Persian). 
Vyncke, P. Lifestyle segmentation from attitudes, interests and opinions, to values, aesthetic styles, life visions and media preferences. European journal of communication. 2002; 17(4), pp. 445-463.
Moses, M. O., & Oladapo, R. Y. Health and Wellness Lifestyles of Nigerian Women League Football Players. International Journal of Economy, Management and Social Sciences. 2013; 2(11), pp. 939-944.
Young Journalists Club (2015). What are Ali Daei's businesses? What is the income of Ali Daei's wife? Address: http://www.yjc.ir/fa/news/5856382 Accessed 10/11/2016.
Tojari F, Moshgelgosha E. Process of Transition from Athletics to Retirement: Charner & Scholssberg Model. Sport Management Studies. 2013; 5(19):63-80. (In Persian). 
Salehi H, Amirpour Najafabadi N, Namazizadeh M. Factors influencing the sports career termination process among retired Iranian athletes. Motor Behavior. 2014; 6(15):113-26. (In Persian). 
Dos Santos, A. L. P., Maressa D'Paula, G., & Bohme, M. T. S. Elite athletes’ perception of retirement support systems. International Journal of Physical Education, Sports and Health. 2016; 3(1), 138-145.