نقش توسعة گردشگری ورزشی بر اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش توسعة گردشگری ورزشی بر اشتغال‌زایی شهر تهران و ارائة مدل اشتغال است. روش پژوهش تحلیلی است و بر مبنای هدف و نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعة آماری تحقیق تمامی استادان و صاحب‌نظران اشتغال بود که در حوزة اشتغال و گردشگری، تجربة کاری داشتند. براساس جدول مورگان حجم نمونه 294 نفر محاسبه شد. به‌منظور کفایت نمونه‌برداری از آزمون کیسر-مایر-الکین (KMO)، آزمون کرویت بارتلت بهره گرفته شد که برابر با 735/. بود. نتایج نشان داد بین وضع موجود و وضع مطلوب گردشگری ورزشی در ایران به لحاظ آماری اختلاف معنا‌داری وجود دارد (001/0 = ,P 785/13= Z). همچنین توسعة گردشگری ورزشی اثر مستقیم، مثبت و معنا‌داری بر اشتغال‌زایی مستقیم، مستقیم و فصلی و مستقیم و پاره‌وقت دارد، اما بر اشتغال مستقیم و دائمی این اثر معنا‌دار نشده است. پیشنهاد می‌شود با تهیة بستر مناسب مانند رویدادهای بزرگ ورزشی و نمایشگاه‌ها معتبر، زمینة گردشگران ورزشی در جهت توسعة اشتغال‌زایی نیز مهیا شود. تهران به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای دنیا و ایران توانمندی‌های فراوانی دارد که با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی می‌توان زمینة توسعة اشتغال را مهیا ساخت.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Nazari R, ghasemi H, Sohrabi z. The effects of communication skills and interpersonal communications on Iranian sports managers organizational effectiveness and providing a model, Journal of Sports Management and dynamic Behavior, 2013, Pages102-93, (In Persian).
 2. Malek F, Comparative study of the effect of holding sporting events with national, international and Olympic dimensions on the economic situation of host countries, Used to estimate the economic impact of sporting events in Iran, Faculty of Physical Education and Sports Sciences. Islamic Azad University, Central Tehran Branch.2006, (In Persian).
 3. Honarvar A, Factors affecting the development of tourism resulting from holding international sports events in the country from the perspective of managers and sports professionals and tourism managers, Master Thesis, Teacher Training University of Tehran,2005, (In persian).
 4. Zitonly H, Honary H, Farahani A, Identifying the sports capabilities of Golestan province, Sports Management and daynamic Science Research,2011, First Year, No. 1, pp. 71-83, (In persian).
 5. Honari; Habib, Mandelizadeh, Z, Investigating the Factors Affecting Entrepreneurship in Sport as an Interdisciplinary Field, Quarterly Journal of Mia Studies in Humanities, (2010),Vol 2, No 2, PP136-113, (In Persian).
 6. Zitonly H, Farahani A, Asadi H, Sport tourism and long-term economic effects Survey of views of tourism and physical education experts and tourists on the effects of sports tourism development on employment and income in Golestan province, New approaches in sports management, 2013,PP 9-18, (In persian).
 7. Kamilla Swart and Urmilla Bob, (2007), The eluding link: Toward developing a national sport tourism strategy in South Africa beyond 2010".Politikon.34 (3). PP: 373-391.
 8. Evangelia Kasimati a, b. Peter Dawson, (2009)."Assessing the impact of the 2004 Olympic Games on the Greek economy: A small macroeconometric model", economic modeling 26.139.
 9. Movahad A, City tour, Shahid Chamran University Press, First Edition, pp044, 2007, (In Persian).
 10. Mandalizade Z, Honari H, Investigating the factors affecting entrepreneurship in sports; As an interdisciplinary field , period 2, Number 1, PP 136-113, 2016, (In Persian).
 11. Icoz, O. Gunlu, E. Oter, Z. (2010). Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer team, th International Congress on Business, Economic & Managemen, PP105-92.
 12. Javid M, Almasi H, Sport tourism and its economic effects on host communities, Sports Management Studies, No, 23, November and December, 2015,(In Persian).
 13.  Nishio, T, (2013) The impact of sports events on inbound tourism in New Zealand. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(8), 934-946.
 14.  Rose, A.K, & Spiegel, M.M (2011). The Olympic Effect. The Economic Journal, 121(553), 652-677.
 15. Brida, J.G, Osti, & Faccioli, M. (2011). Residents' perception and attitudes towards tourism impacts: A case study of the small rural community of Folgaria (Trentino–Italy), Benchmarking: An International Journal, 18(3), 359-385.
 16. Ács, Z. J, Bosma, N & Sternberg, R, (2008), The entrepreneurial advantage of world cities: evidence from globalentrepreneurship monitor data (No. 2008, 063). Jena economic research papers.Baycan Levent, T, Masurel, E, & Nijkamp.
 17.  Mosma, N, & S t e r n b e r g, R. (2 0 1 4).Entrepreneurship as an urban event? Empirical evidence from European cities.Regional Studies, 48(6), 1016-1033.
 18. Esfahani, N, Godarzi, M, Asadi, H, & Sajadi, N. (2009). “Analysis of factors affecting domestic sports tourism in Iran ,Journal of sportmanagement, 1(1), 159-175. (In Persian).
 19. Boromand M, Azimi A, Identify the underlying factors affecting the establishment of strategic entrepreneurship in sports businesses, Sports management and development, PP87-70, 2018, (In Persian).
 20.  Kamilla Swart and Urmilla Bob, (2007), The eluding link: Toward developing a national sport tourism strategy in South Africa beyond 2010, Politikon, 34 (3), PP: 373-391.
 21. Solberg.H. & Preuss.H, (2007), Major sport events and long-term tourism impacts, Journal of sport Management.VOL- 21, PP: 231- 23.